Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 12(1)2013

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 12(1)2013

CONTENTS

Tomasz Bajerowski, Anna Kowalczyk
Identyfikacja atraktorów ataków terrorystycznych jako podstawa konstrukcji
map zagrożeń w proaktywnym zwalczaniu terroryzmu...................................... 5
Identification of terrorist attacks attractors as the basis of the construction
of a threat’s map in the proactive fighting against terrorism

Andrzej Biłozor, Szymon Czyża, Karol Szuniewicz
Modelowanie procesu ewakuacji w przypadku zagrożeń terrorystycznych................... 21
The Modeling process of evacuation in case of terrorist attack

Andrzej Biłozor, Szymon Czyża, Karol Szuniewicz
Wykorzystanie algorytmów genetycznych do prognozowania stanów przestrzeni
miejskiej w procesie proaktywnego przeciwdziałania zagrożeniom........................ 31
Use of genetic algorithms to forecasting the united urban space
in the process of threats against proactive

Robert Częścik
Możliwości wykorzystania narzędzi elektronicznych na potrzeby rozpoznania, analizy terenu
i wizualizacji sytuacji operacyjnej w działaniach policyjnych........................ 45
The possibilities of using electronic devices for the identification, analysis, visualization
of terrain and operational situation during police operations

Maciej Hausman, Wojciech Szczepański
Możliwoœci narzędzi analitycznych w Policji a aspekt geoprzestrzenny.................. 55
Potential of analytical tools in police and a geospatial aspect

Małgorzata Renigier-Biłozor, Andrzej Biłozor
Opracowanie systemu wspomagania podejmowania decyzji z wykorzystaniem teorii zbiorów
rozmytych oraz teorii zbiorów przybliżonych w procesie kształtowania bezpieczeństwa
przestrzeni........................................................................... 67
Elaboration of decision support system using fuzzy set theory and rough set theory
in the development of the land security

Krystian Wojciechowski, Maciej Hausman
GIS w analizie kryminalnej – praktyczny wymiar spraw realizowanych w Wydziale Wywiadu
Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.................................. 79
GIS in the criminal analysis – down – to – earth dimension of causes which realize Criminal
Intelligence Department of Regional Police Headquarters in Gdansk

Radosław Wrzosek, Przemysław Wrzosek
Kurierzy gotówkowi – sprzymierzeńcy organizacji przestępczych i terrorystycznych..... 93
Cash couriers – allies of criminal organisations and terrorists

Waldemar Zubrzycki
Analiza przestrzenna a taktyczne rozpoznanie obszaru działań pododdziału
antyterrorystycznego Policji........................................................ 105
Spatial analysis but tactical reconnaissance of antiterrorist unit operation area