Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(2)2014

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(2)2014

CONTENTS

Le Thi Giang, Tran Quoc Vinh
Application of GIS technology to assess the affect of sea level rise on agricultural land.
Case study of Nghia Hung district, Nam Dinh province.......................................... 7
Zastosowanie technologii GIS do oceny oddziaływania wzrostu poziomu morza na tereny
użytkowane rolniczo. Studium przypadku na przykładzie prowincji Nam Dinh
(obszar Nghia Hung, Wietnam)

Beata Płoszaj-Witkowska, Magdalena Zamojska
Koncepcja ogrodu dla osób niepełnosprawnych przy Specjalnym Oœrodku
Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie............................................................. 15
Concept of garden for disabled people at Special School and Child Care Centre in Szymanowo

Tomasz Podciborski, Anna Michno
Ocena atrakcyjności przestrzeni parku im. prof. D. Wanica w Olsztynie......................... 25
The assessment of the attractiveness of the park im. prof. Wanica in Olsztyn

Sławomir Sobotka
Przekształcenia historycznych układów przestrzennych wsi w strefie podmiejskiej Olsztyna,
ze szczególnym uwzględnieniem Brąswałdu, Dorotowa i Jonkowa................................... 39
Changes to historical spatial arrangements of villages within Olsztyn suburban area,
with particular reference to Brąswałd, Dorotowo and Jonkowo

Agnieszka Dawidowicz, Monika Sońta
Analiza porównawcza wybranych geoportali europejskich......................................... 59
Comparative analysis of selected european national geoportals