Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 14(2)2015

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 14(2)2015

CONTENTS

Marta Gwiaździńska-Goraj, Roman Rudnicki
Struktura wyksztańcenia rolniczego kierowników gospodarstw rolnych w Polsce. Analiza
czasowa i przestrzenna zjawiska................................................................. 7
Agricultural education managers farms in Poland. Analysis of temporal and spatial distribution
and selected its conditions

Janusz Jasiński
Analiza stanu zabytków nieruchomych oraz ograniczeń w zakresie ich obrotu rynkowego
w Polsce........................................................................................ 21
Analysis of the historical real estate condition and limitations of their trading in Poland

Sebastian Kokot
Ekonomiczne skutki zmiany sposobu korzystania z nieruchomoœci oddanej w użytkowanie
wieczyste....................................................................................... 41
Economic consequences of the change of the way to use of property vested in perpetual usufruct

Krystyna Kurowska, Agata Kogut
Analiza stanu planistycznego miasta Torunia..................................................... 55
Analysis of state planning of the city of Torun

Sławomir Sobotka
Zmiany struktury użytkowania gruntów w strefie podmiejskiej Olsztyna............................ 69
Changes to the structure of land use within Olsztyn suburban area