Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 14(4)2015

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 14(4)2015

Contents

Małgorzata Dudzińska
Potencjał uwarunkowań przestrzennych gospodarstw w gminach województwa dolnośląskiego,
w których zrealizowano scalenia gruntów rolnych................................................ 7
Spatial parameters farms in rural areas and the land consolidation measures: case studies from
lower Silesia

Julita Grzegrzółka
Wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2015 r. na poziom dochodów
budżetu gmin z opłat za użytkowanie wieczyste na przykładzie gminy Piła....................... 21
Impact of the Constitutional Court’s decision of 10 march 2015 on the level of communes’
budget income from perpectual usufruct fees on the example of the commune of Pila

Katarzyna Kocur-Bera
Algorytm oceny ryzyka powstawania strat na obszarach wiejskich z powodu ekstremalnych
zjawisk pogodowych............................................................................. 33
Losses risk assessment algorithm due to extreme weather events in rural areas

Jan Kuryj, Oksana Kuryj-Wysocka
Metody doboru cech diagnostycznych do wyznaczania pól cenności i modelowania wartości
katastralnej................................................................................... 49
The selective methods of diagnostic features in determiningEthe real estate field of value
and modeling value of property4

Marek Ogryzek
Analiza modeli statystycznych prognozy rozwoju demograficznego na przykładzie miasta
Olsztyna....................................................................................... 65
Statistical analysis model forecasts demographic development in the example of Olsztyn

Elżbieta Zysk, Alina Źróbek-Różańska
Definiowanie obszarów wiejskich w wybranych krajach UE......................................... 75
Defining rural areas in selected EU countries