Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 15(3)2016

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 15(3)2016

Contents

Krystian Adam Banet, Sylwia Rogala
Wpływ infrastruktury transportowej na zachowania komunikacyjne jako element zarządzania
mobilnoącią na przykładzie Tauron Areny Kraków............................................. 7
The impact of transportation infrastructure to travel behaviours as an element of mobility
management on the example of Tauron Arena Krakow

Sławomir Goliszek, Marcin Połom
Wpływ budowy nowej linii tramwajowej w Olsztynie na zmianę dostępności
transportem zbiorowym....................................................................... 19
The impact of the construction of a new tram line in Olsztyn to change the accessibility
of public transport

Barbara Prus, Małgorzata Dudzińska
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego a średnie ceny gruntów rolnych w Polsce
w latach 2009–2014.......................................................................... 35
Socio-economic development level compared with mean princes of farmlands in Poland
in the years 2009–2014

Patrycja Karolina Szarek
Wpływ funduszy europejskich na zmiany przestrzenno-funkcjonalne na przykładzie miasta
Ostródy..................................................................................... 49
Impact of EU funds on the spatial and functional transformations as illustrated by the case
of the city of Ostróda

Wojciech Wachowiak
Integracja podsystemów transportowych komunikacji publicznej Poznania w oparciu
o dworce miejskie, ze szczególnym uwzględnieniem dworca kolejowego Poznań Górczyn........... 65
Transport subsystem integration in Poznan’s public transportation nodes based on the city
stations