Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 6(3)2007

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 6(3)2007

CONTENTS

Anna Cellmer
Infrastruktura społeczna jako czynnik kreatywności i konkurencyjności w rozwoju miasta
w aspekcie działalności władz lokalnych – na przykładzie miasta Olsztyna, stolicy regionu
Warmii i Mazur w północno-wschodniej Polsce................................................. 5
Social infrastructure as the factor of the creativity and the competitiveness in the development
of the city in the aspect of the local government activity – on the example of the city Olsztyn,
the capital of the north-east region of Poland – Warmia and Mazury

Małgorzata Renigier-Biłozor, Zbigniew Sujkowski
Analiza polityki czynszowej w gminnych zasobach mieszkaniowych w Polsce..................... 17
The analysis of the rent-policy in communal housing-resources in Poland

Waldemar W. Budner
Czynniki lokalizacji inwestycji a możliwości rozwoju ekonomicznego gmin w Polsce.. 43
Factors of investments locations and possibilities of economic development of communes
in Poland

Eliza Kalbarczyk, Robert Kalbarczyk
Recreational space valorisation in Western Pomerania district............................... 59
Waloryzacja wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej województwa zachodniopomorskiego

Jacek F. Nowak
Wskaźniki osiągnięć w praktyce zarządzania lokalnej administracji publicznej............... 75
Performance indicators in management practices of local public administration