Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 6(4)2007

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 6(4)2007

CONTENTS

Iwona Cieślak, Ryszard Cymerman
Teoretyczne rozważania nad identyfikacją możliwych stanów zagospodarowania przestrzeni.......5
Determination of the possible states of land management – a theoretical analysis

Wojciech Przegon
Pomnik Jana Zamojskiego w historycznej przestrzeni założenia pałacowego w Zamościu..........21
A monument to Jan Zamojski in the historical space of the palace assumption in Zamoąć

Teresa Dzikowska
Próba określenia zmian w organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej w związku z 
przeznacze-niem gruntów rolnych pod zalesienie............................................. 39
Attempt at determining changes in agricultural production environment in relation to 
earmarking agricultural lands for afforestation

Roman Kisiel, Wiesława Lizińska, Renata Marks-Bielska
Nabywanie nieruchomości gruntowych przez cudzoziemców w Polsce w latach 1999–2005...........47
Land properties purchasing by foreigners in Poland in 1999–2005

Agnieszka Bitner
Konstrukcja modelu regresji wielorakiej przy wycenie nieruchomości..........................59
Construction of the multiple regression model in real estate valuation