Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 7(2)2008

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 7(2)2008

CONTENTS

Artur Janowski, Radosław Wiśniewski
Gospodarowanie zasobami nieruchomości w warunkach rynkowych, część II.... 5
Management of real estate resource in market conditions, Part II

Ewa Kucharska-Stasiak
Sytuacja mieszkaniowa w Łodzi na tle innych miast........................ 25
Housing situation in Łódź compared with other cities

Andrzej Muczyński
Ocena formalnego zapotrzebowania na mieszkania komunalne w Olsztynie...... 35
The estimation of formal demands for municipal housing in Olsztyn

Sławomir Palicki
Problemy ustawy o rewitalizacji obszarów miejskich......................... 47
The problem of the urban revitalization act

Ada Wolny, Ryszard Źróbek
Wpływ decyzji administracyjnych zatwierdzających projekt podziału 
nieruchomości na rozwój obszarów podmiejskich.............................. 57
The impact that administrative decisions which approve projects
of divisions on development of suburb