Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 8(1)2009

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 8(1)2009

CONTENTS

Maria Trojanek
Preferencje nabywców na pierwotnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu................... 5
The customers’ preferences on the primary residential market in Poznań

Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Martyna Michalska
Procedura ustalania stanu prawnego gruntów w spółdzielniach mieszkaniowych
na potrzeby przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego................... 21
Procedure for determining the legal status of land in housing cooperatives
for the purpose of transfer of separate housing units’ ownership

Kamila Adamczyk
Zagospodarowanie terenu jako czynnik stymulacji zmysłowej osób niepełnosprawnych
intelektualnie..................................................................... 31
A land development plan as an initiator of sensory stimulation for intellectualy
disabled people

Sebastian Kokot
System opodatkowania nieruchomości w Polsce jako element gospodarki nieruchomościami
gminy – specyfikacja istotnych problemów............................................43
Problems of taxation of real-estate in context of the communal real-estate economy