Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 8(3)2009

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 8(3)2009

CONTENS

Waldemar W. Budner
Podmiotowość regionów a polityka i rozwój regionalny. Kontekst polski i europejski.................... 5
Subjectivity of regions against regional policy and development. Polish and European contexts

Anna Cellmer, Ryszard Źróbek
Rewitalizacja obszaru śródmieścia w aspekcie lokalnego programu rewitalizacji
miasta Olsztyna....................................................................................... 19
The revitalisation of downtown in Olsztyn in aspect of local revitalisation program

Małgorzata Renigier-Biłozor, Andrzej Biłozor
Alternatywna procedura ustalania współczynników wagowych cech przestrzeni przy ustalaniu
funkcji obszaru....................................................................................... 29
Alternative procedure determining balance coefficients of land attributes in the process
of determining land function

Urszula Litwin, Paweł Zawora
Wartościowanie gruntów rolnych za pomocą ekonomicznych wskaźników istotności terenu................... 41
Agricultural land valuation with economical land revelance indicators

Mirosław Bełej, Piotr Gulmontowicz
Analiza wpływu prac termomodernizacyjnych na wartość rynkową lokali mieszkalnych
w zasobach wielorodzinnych............................................................................ 49
Analysis of the impact of thermal-modernization processes on the market value of real estates
in multi-family buildings

Zbigniew Sujkowski
Specyfika zarządzania nieruchomością szkolną.......................................................... 65
The specifics of managing school estate

Agnieszka Kubacka
Wybrane problemy gospodarki odpadami w Łodzi w świetle dyrektyw UE.................................... 75
Selected problems of waste economy in Lodz in light of UE directives