Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 9(2)2010

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 9(2)2010

CONTENTS

Iwona Cieślak
Analiza systemu planowania przestrzennego we Francji w nawiązaniu do systemu polskiego........... 5
A comparative analysis of the spatial planning system in France and in Poland

Maria Chojnacka
Założenia cmentarne w krajobrazie wsi Lednickiego Parku Krajobrazowego. Kompozycje,
zagrożenia, problemy rewaloryzacji............................................................... 17
Established Cemetery Greens in the Rural Landscape of the Lednicki Landscape Park.
Planting Arrangements, Threats, Renewal Problems

Ryszard Cymerman, Joanna Cymerman
Polish system of real property charges........................................................... 29
Polski system opłat od nieruchomości

Janusz Dąbrowski, Tomasz Adamczyk
Wykorzystanie atrybutów globalnych do prognozowania wartości rynkowej nieruchomości.............. 47
Global attributes utilization in predicting and forecasting a real property market value

Mieczysława Aldona Fenyk, Krystyna Kuszewska
Flora opuszczonych sadyb gospodarskich Warmii.................................................... 59
Flora of abandoned farmsteads in the Warmia region

Eleonora Gonda-Soroczyńska
Przemiany w krajobrazie wsi wywołane ekspansją techniki na tereny podmiejskie
i popegeerowskie................................................................................. 71
Transformations in country landscape called with the expansion of the technique into suburban
and former state-owned farm lands

Marta Gross
Gospodarka nieruchomościami publicznymi w ujęciu systemowym z uwzględnieniem
wybranych badań prowadzonych przez Międzynarodową Federację Geodetów (FIG)....................... 79
The system approach to the public land management, including chosen researches leading
by International Federation of Surveyors (FIG)

Katarzyna Kocur-Bera
Specyfika wybranych oddziaływań sieci drogowej na otaczającą przestrzeń.......................... 89
The specific character of selected effects of the road network on the surroundings

Małgorzata Renigier-Biłozor, Andrzej Biłozor
Analiza zmian form użytkowania gruntów w Olsztynie w latach 1999–2009............................ 101
Analysis of changes in forms of land use in Olsztyn in 1999–2009

Adam Senetra
Wpływ metodyki oceny walorów krajobrazowych na wyniki szacowania nieruchomości................... 113
The effect of the methodology of scenic value estimation on the results of property appraisal

Sławomir Sobotka, Krzysztof Młynarczyk
Wielkość ruchu budowlanego w gminach podmiejskich Olsztyna w latach 1995–2007.................... 129
The height of buildingmovement in suburban municipalities of Olsztyn in 1995–2007

Anna Szydłowska, Krzysztof Młynarczyk
Krajobrazowe uwarunkowania rozwoju turystyki w Parku Krajobrazowym
Wzgórz Dylewskich................................................................................ 139
Landscape conditionality of tourism development in Landscape Parc „Wzgórza Dylewskie”

Agnieszka Wilkaniec, Piotr Urbański
Twierdza Poznań w krajobrazie na przestrzeni XIX i XX wieku – od krajobrazu rolniczego
po zurbanizowany................................................................................. 147
Fortress Poznań in landscape during XIX th and XX th century – from rural to urban landscape

Anna Zaręba, Piotr Reda
Analiza historyczno-krajobrazowa założenia pałacowo-parkowego w Trzebieszowicach................. 159
Historical and landscape analysis of the palace and park complex in Trzebieszowice

Kazimierz Zwirowicz
Wykorzystywanie zasobu informacyjnego ewidencji gruntów i budynków w działaniach
związanych z gospodarką przestrzenną w kontekście dyrektywy INSPIRE.............................. 171
The use of information resources of cadastre in tasks of spatial management in the context
of INSPIRE Directive