Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 9(3)2010

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 9(3)2010

CONTENTS

Radosław Cellmer
Analiza przestrzenna dynamiki zmian cen nieruchomości lokalowych z wykorzystaniem
regresji ważonej geograficznie............................................................. 5
Spatial analysis of dynamics of changes housing prices with use of geographically weighted
regression

Wiesława Gadomska
Sztynort – naturalne wnętrze krajobrazowe w synergii z dziedzictwem kulturowym............ 15
Sztynort – a natura landscape interior in synergy with the cultural heritage

Kazimierz Grabowski, Stefan Grzegorczyk, Emilia Marks, Henryk Kwietniewski,
Agata Głowacka
Kierunki zmian składu gatunkowego runi na trawnikach rekreacyjnych........................ 27
Directions of species composition of sward on recreational lawns

Agnieszka Jaszczak, Krzysztof Młynarczyk, Aleksandra Woźnicka
Zmiany funkcjonalno-przestrzenne wybranych założeń dworsko-parkowych regionu
Kociewia.................................................................................. 35
Functional-spatial changes of choosed palace and parc groups in the region Kociewie

Zdzisław Kawecki, Anna Bieniek, Marina Szałkiewicz
Plonowanie i cechy biometryczne owoców rokitnika zwyczajnego Hippophaë
Rhamnoides L.............................................................................. 45
Common sea buckthorn in the agricultural landscape

Katarzyna Kocur-Bera
Geoinformacja w zarządzaniu siecią transportową – część I................................. 55
Geo-information in transport network management – part I

Anna Kryszak, Jan Kryszak
Walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe doliny rzeki Główna........................... 63
Nature-landscape and cultural values of the Główna River valley

Krystyna Kuszewska, Aldona Mieczysława Fenyk
Programy rolnośrodowiskowe i fundusze UE a kształtowanie i ochrona krajobrazu
rolniczego................................................................................. 71
Agricultural and environmental programs and EU funds aimed at agricultural ladnscape
planning and protection

Bożena Łukasik
Kształtowanie i zdobienie obszarów rolniczych według P.J. Lennégo na podstawie projektu
wykonanego dla majątku Radaczewo............................................................ 83
Landscape planning and improving attractiveness of agricultural areas according
to the concept of P.J. Lenné on the basis of a design for the Radaczewo estate

Marek Marks, Janusz Nowicki
Pola uprawne i użytki zielone we współczesnym krajobrazie rolniczym......................... 95
Cultivated fields and green use areas in contemporary agricultural landscape

Małgorzata Renigier-Biłozor
Supplementing incomplete databases on the real estate market with the use of the rough set
theory...................................................................................... 107
Uzupełnianie brakujących danych na rynku nieruchomości z wykorzystaniem teorii zbiorów
przybliżonych

Tadeusz Tylkowski
Przekształcenia w składzie dendroflory w dolinie środkowej Warty............................ 117
Transformation of dendroflora composition in the middle valley of the Warta River

Jadwiga Waźbińska, Zdzisław Kawecki, Wiktor Knercer
Stan zachowania dawnych założeń parku ziemskiego w Szymonowie............................... 125
Current state of former manor park establishments in Szymonowo