Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 9(4)2010

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 9(4)2010

CONTENTS

Arkadiusz Bieniek
Krajobrazy glebowe wybranych form geomorfologicznych terenu okolic Olsztyna............ 5
Soil landscapes of selected geomorphological forms of terrain near Olsztyn

Małgorzata Dudzińska
Czynniki determinujące wartość rynkową gruntu rolnego i wartość gruntu w postępowaniu
scaleniowym............................................................................ 19
Factors determining the market value of agricultural land and other-purpose land in the
consolidation procedure

Małgorzata Gerus-Gościewska
Lokalizacja w gospodarce przestrzennej na podstawie atraktora funkcji budowlanej....... 29
Localization in land management based on the attractor of building function

Agnieszka Jaszczak
Polityka rozwoju turystyki wiejskiej i kierunki zmian w zagospodarowaniu turystycznym
regionu Umbrii (Włochy)................................................................ 39
Political aspects of the rural tourism development and changes in the tourism management
in region of Umbria (Italy)

Małgorzata Kadelska
Odbiór i estetyczne formowanie krajobrazu............................................... 49
Perception and aesthetic creation works in landscape

Katarzyna Kocur-Bera
Geoinformacja w zarządzaniu siecią transportową – część II.............................. 55
Geoinformation in transport network management – part 2

Anna Łapińska, Jacek Willecki
Rozwój polskiej wsi w programach finansowanych przez Unię Europejską.................... 65
The development of polish village in programmes financed by European Union

Andrzej Muczyński
Podział zasobu nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem drzewa
klasyfikacyjnego........................................................................ 73
The clustering of housing community properties with the use of classification tree

Irena Niedźwiecka-Filipiak, Zuzanna Borcz
Zmiany krajobrazu wiejskiego zagrożeniem dla zachowania tożsamości miejsca.............. 85
Transformations of the landscape village as a threat to preservation of the place identity

Magdalena Nowak-Rząsa
Zadrzewienia śródpolne jako cenny element krajobrazów rolniczych........................ 99
The field planting as a valuable element of the agricultural landscape

Małgorzata Renigier-Biłozor, Karol Gobczyński
Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarowaniu
nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce na tle innych krajów – część I................. 107
Possibilities of renewable energy generation utilization in the residential buildings
in Poland on the background of other countries

Anna Wajda, Anna Bach
Dziedzictwo kulturowe w krajobrazie wiejskim ziemi przemyskiej.......................... 121
The cultural heritage in the country landscape of the Przemyśl region

Marek Walacik, Sabina Źróbek
The procedures of land acquisition for public roads construction – similarities and
differences on the example of selected countries........................................ 129
Procedury przejmowania nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – podobieństwa
i różnice na przykładzie wybranych krajów

Jadwiga Waźbińska, Zdzisław Kawecki
Wiejski park w Pitynach i jego zagospodarowanie......................................... 143
Management of a rural Park in Pityny

Ryszard Źróbek
Some problems of compulsory acquisition of land for public purposes..................... 151
Niektóre problemy przymusowego nabycia gruntów na cele publiczne