Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 15(4)2016

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 15(4)2016

Contents

Mikołaj Bartłomiejczyk, Sławomir Goliszek, Marcin Połom
Innowacyjne rozwiązania szansą rozwoju systemów transportu trolejbusowego
na przykładzie Gdyni i Lublina......................................................... 7
Innovative solutions as the chance of transportation systems development
on the example of the trolleybus transport in Gdynia and Lublin

Agnieszka Dawidowicz, Natalia Skorupska
Rozwój lokalnego serwisu infrastruktury informacji przestrzennej w kierunku budowy
systemu administrowania nieruchomościami – studium przypadku........................... 27
The development of chosen web mapping local service of land information infrastructure
in the direction of Land Administration System Construction – a case study

Małgorzata Dudzińska
Aktywność społeczna mieszkańców gmin województwa lubelskiego, w których realizowano
prace scaleniowe gruntów rolnych – studium przypadku.................................... 47
Social activity of the inhabitants of communes which in agricultural land consolidation
work has been implemented. Study of the Lubelskie voivodeship

Piotr Dynowski, Anna Źróbek-Sokolnik, Mieczysława Aldona Fenyk
Aleje przydrożne gminy Jonkowo – przegląd i potrzeby uzupełnienia drzewostanów...........59
Roadside tree alleys Jonkowo commune – overview and needs for stand of trees
complementation

Katarzyna Kocur-Bera
Konwergencja cech przestrzennych obszarów narażonych na skutki zdarzeń ekstremalnych.....73 
Convergence of spatial characteristics areas exposed to effects of extreme events

Katarzyna Kobylińska, Ryszard Źróbek
Ocena różnic między wartością a ceną nieruchomości na przykładzie wybranych gmin
województwa warmińsko-mazurskiego....................................................... 87
The evaluation of the differences between a value and price of a property on the basis
of the chosen communes of the Warmian-Mazurian voivodeship

Monika Mika
Implementacja europejskich trendów podatku katastralnego w warunkach polskich............99
Implementation of the European trends of cadastral tax in Polish conditions

Adam Senetra
Badania ankietowe jako element konstrukcji metody bonitacyjnej oceny wartości
estetyczno-widokowych krajobrazów na przykładzie wiejskich obszarów pojeziernych.........111
Questionnaire surveys as an element of the construction of point valuation method
for the aesthetic-view value on the example of rural lake districts landscapes