Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10(1)2011

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10(1)2011

CONTENTS

Wanda Harkot, Halina Lipińska, Teresa Wyłupek
Kierunki zmian użytkowania ziemi na tle naturalnych warunków rolniczej przestrzeni
produkcyjnej Lubelszczyzny........................................................................ 5
Directions of land management changes on a background of natural conditions
of agricultural production space in Lublin region

Jerzy Hetman, Krystyna Pudelska, Mieczysław Kseniak
Tradycyjne gatunki roślin ozdobnych we współczesnych ogrodach Roztocza (Teodorówka
i Korytków Duży).................................................................................. 17
Traditional species of decorative plants in the modern gardens of Roztocze (Teodorówka
and Korytków Duży)

Zdzisław Kawecki, Jadwiga Waźbińska, Wiktor Knercer, Katarzyna Gródka
Drzewostan parku ziemskiego w Kłodzinie w porównaniu ze stanem z roku 1979........................ 29
Tree stand of a manor park in Kłodzin as compared with the state in 1979

Katarzyna Kocur-Bera
Dzierżawa międzysąsiedzka oraz od Agencji Nieruchomości Rolnych jako jedna z form
użytkowania gruntów rolniczych.................................................................... 39
Neighbour-to-neighbour lease and lease from the agricultural property agency as one
of the forms of agricultural land use

Zbigniew Kuriata
Rola gospodarstwa rolnego w zagospodarowaniu przestrzennym wsi..................................... 51
The role of an agricultural farm in space management of rural areas

Krystyna Pudelska, Agnieszka Oleś, Aneta Świder
Stan zachowania parku przydworskiego w Wierzchowiskach............................................. 63
Present condition of manor park in Wierzchowiska

Małgorzata Renigier-Biłozor, Karol Gobczyński
Efektywność zastosowania odnawialnych źródeł energii w gospodarce nieruchomościami
mieszkaniowymi – część II.......................................................................... 73
Efficiency of renewable energy generation utilization in the residential buildings
management – part II

Sławomir Sobotka, Krzysztof Młynarczyk
Gospodarka przestrzenna w gminie Dywity – aspekt ilościowy i finansowy............................. 87
Spatial management in the municipality of Dywity – terms of quantity and finance terms

Magdalena Swaryczewska, Mariusz Antolak
Kalwaria Warmińska w Głotowie – inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka
drzewostanem....................................................................................... 101
The Warmian Calvary in Głotowo – The dendrological inventory and the tree – stand
management

Ryszard Źróbek, Alina Źróbek-Różańska
Chosen rules of public real estate resources management in post-socialist countries................ 111
Wybrane zasady zarządzania publicznymi zasobami nieruchomości w krajach
postsocjalistycznych