Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10(2)2011

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10(2)2011

CONTENTS

Michał Brach, Maciej Florczak
Zastosowanie analiz sieciowych w badaniu dostępności transportu publicznego............ 5
Application of network analysis in public transport

Małgorzata Dudzińska
Porównanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 z Planem Rozwoju
Obszarów wiejskich dla Polski na lata 2004–2006 – podobieństwa i różnice.............. 21
Rural development programme vs. Rural development plan – similarities and differences

Beata Fornal-Pieniak, Czesław Wysocki
Ocena Żmudzkiego Parku Narodowego pod względem przyrodniczym i kulturowym............. 39
Natural and cultural evaluation of Žemaitijos National Park

Anna Kluska
Rozwój lokalny na przykładzie gmin sąsiadujących z dużym miastem...................... 47
Local development in communities adjacent to the big city

Katarzyna Kocur-Bera
Specyfika finansowania sieci drogowych................................................ 59
The specificity of financing road networks

Magdalena Nowak-Rząsa
Ocena obiektów parkowych na przykładzie Olsztyna...................................... 69
An evaluation of urban park spaces in the city of Olsztyn

Adam Senetra
Methodology for developing survey questionnaires based on recreation planning
 analyses in the region of Warmia and Mazury.......................................... 83
Propozycja metodyki opracowania ankiet na przykąadzie analizy zagospodarowania
rekreacyjnego regionu Warmii i Mazur

Czesława Trąba
Walory florystyczne i estetyczne muraw kserotermicznych w okolicy Zamościa............ 95
Floristic and aesthetic values of the xerothermic grasslands in the surroundings of Zamość

Ada Wolny, Ryszard Źróbek
Badanie oddziaływania inwestycji na rozwój obszarów obrzeżnych Olsztyna............... 111
Ivestment impact on development of outskirts of Olsztyn city