Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10(3)2011

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10(3)2011

CONTENTS

Zuzanna Borcz, Irena Niedźwiecka-Filipiak
Rozmieszczenie wiejskich szkół w sieci osadniczej na przykładzie Dolnego Śląska....... 5
Localization of village schools at the settlement net in the Lower Silesia Region

Marta Borowska
Procesy budowlane w Łodzi w sytuacji braku miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego........................................................................ 19
Physical development in Łódź in the situation of missing the physical plans

Anna Cellmer
Przemysł kreatywny w gospodarce miast................................................. 29
Creative industries in land management

Katarzyna Kocur-Bera
Wpływ rozbudowy drogi krajowej S22 na strukturę przestrzenną gminy Młynary............ 39
The effect of rebuilding of the trunk road S22 on the spatial structure
of the commune of Młynary

Magdalena Nowak-Rząsa
Rola partycypacji społecznej w kształtowaniu terenów zieleni miasta................... 49
The role of social participation in the planning and management of urban green areas

Ewa Trzaskowska
Zbiorowiska synantropijne – niedoceniony potencjał współczesnych miast................ 55
Synantropic communities-underappreciated potention of contemporary cities