Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10(4)2011

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10(4)2011

CONTENTS

Agnieszka Bitner
Jakość wskaźnika zmiany cen nieruchomości wyznaczonego na podstawie analizy par
nieruchomości podobnych.................................................................... 5
The quality of the real estate price increase index based on the analysis
of pairs of similar estates

Anna Kluska
Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w gminach sąsiadujących z dużym miastem............. 15
Exclusion of lands from agricultural production in communities adjacent to the big city

Katarzyna Kocur-Bera
Wykorzystanie platformy GIS w zarządzaniu kryzysowym...................................... 27
Use of the gis platform in crisis management

Andrzej Muczyński
Ocena stopnia aktywności lokalnej polityki mieszkaniowej w wybranych gminach miejskich.....41
An assessment of local housing policy activity in selected urban municipalities

Mariusz Ogniewski, Ryszard Źróbek
Metodyka wprowadzania przeciwpożarowych elementów systemów wodociągowych
w zarządzaniu nieruchomościami............................................................ 53
The methodology of introducing fire elements of water supply systems in properyty management

Tomasz Podciborski, Karolina Jądrzejewska
Ocena stanu ładu przestrzennego terenów zabudowy wsi warmińskiej.......................... 63
Assessment of the status of the spatial order of built-up areas in villages in Warmia

Agnieszka Szczepańska
Perception, evaluation and social views of safe space..................................... 81
Percepcja, ocena i społeczny odbiór przestrzeni bezpiecznej

Anna Źróbek-Sokolnik, Piotr Dynowski
Sporządzanie dokumentacji kartograficznej na potrzeby europejskiej sieci ekologicznej
Natura 2000............................................................................... 91
Preparing of cartographic documents for Eurpean Ecological Natura 2000 Network requirements