Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(1)2012

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(1)2012

CONTENTS

Anna Banaszek, Monika Wasilewicz
Specyfika nieruchomości zabytkowych................................................. 5
Specification of historical property on the real estate market

Sebastian Banaszek
Restrukturyzacja zasobu nieruchomości dworcowych oddziału dworców kolejowych
PKP S.A............................................................................ 19
The restructuring of railway station properties belonging to the PKP SA’S 
railway station branch

Anna Bielska, Adrianna Kupidura, Radosław Rogoziński
Analiza warunków glebowych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
na obszarach wiejskich............................................................. 29
Analysis of soil conditions in spatial planning in rural areas

Andrzej Biłozor, Grzegorz Biedrzycki
Wpływ drogi ekspresowej S61 na strukturę przestrzeni wsi Karwowo................... 37
The effect of expressway S61 on the structure of the Karwowo rural area

Radosław Cellmer
Analiza zjawiska autokorelacji przestrzennej cen transakcyjnych na rynku
nieruchomości lokalowych........................................................... 51
Analysis of spatial autocorrelation in the housing market prices

Tomasz Dudek
Ocena walorów krajobrazowych okolic Rzeszowa....................................... 65
Assessment of the landscape value of Rzeszow and vicinity

Marta Gwiaździńska-Goraj
Sytuacja społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich w strefie przygranicznej 
województwa warmińsko-mazurskiego w 2009 r......................................... 73
Socio-economic development of rural areas in the border region of the voivodship
of Warmia-Mazury

Katarzyna Pawlewicz
A proposed methodology of shaping the farm-forest boundary in the process
of creating spatial order in rural areas........................................... 85
Propozycja metodyki kształtowania granicy rolno-leśnej w procesie kreowania ładu
przestrzeni wiejskiej