Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(2)2012

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(2)2012

CONTENTS

Stanisław Bacior
Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka Brzozówka – Nowa Jastrząbka...... 5 
Motorway influence on arable lands based on the example of the Brzozówka – Nowa Jastrząbka
section of the A4 motorway

Bogusława Baran-Zgłobicka, Leszek Gawrysiak, Wojciech Zgłobicki
Naturalne uwarunkowania zagospodarowania i rozwoju przestrzeni wiejskiej na obszarach
lessowych województwa lubelskiego................................................................ 15
Evaluation of natural conditions of management and development of rural areas within the loess
regions of Lublin Province

Sebastian Bernat
Percepcja a planowanie krajobrazu wiejskiego..................................................... 29
Perception and planning of rural landscape

Anna Bielska
Problemy cyfryzacji analogowych map glebowo-rolniczych w skali 1: 5000........................... 41
Problems of digitization of analog soil-agricultural maps on a scale of 1: 5,000

Gabriela Czapiewska
Przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej Pomorza w ujęciu wielofunkcyjnego 
i zrównoważonego rozwoju......................................................................... 49
Functional and spatial structure transformation of the rural landscape in terms of multifunctional
and sustainable development in Pomerania

Marek Garbowski, Jarosław Skorwider
Rola banków spółdzielczych w finansowaniu rozwoju obszarów wiejskich............................. 65
The role of co-operative banks in financing the development of rural areas

Anna Hakuć-Błażowska, Konrad Turkowski, Krzysztof Kupren,
Tomasz Kajetan Czarkowski
Conditions of sustainable development of rural tourism based on the example of the Kozłowo
commune, province of Warmia and Mazury........................................................... 73
Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju turystyki wiejskiej na przykładzie gminy Kozłowo
(województwo warmińsko-mazurskie)

Bartosz Jawecki, Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, Marcin Sobota
Dofinansowanie z budżetu gminy przedsięwzięć proekologicznych realizowanych przez mieszkańców
na przykładzie miasta i gminy Strzelin........................................................... 85
Funding from municipal budget environmental projects carried out by residents based on the
example of the Municipal Council of Strzelin
                                                                                     
Mariusz Kistowski
Means of assessment of the environmental quality of the rural areas in Poland on the basis
of State Environmental Monitoring data (2000–2009)............................................... 97
Możliwości oceny jakości środowiska obszarów wiejskich Polski na podstawie danych
Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2000–2009

Anna Kołodziejczak, Roman Rudnicki
Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej ukierunkowane na poprawę środowiska przyrodniczego
a planowanie przestrzenne rolnictwa.............................................................. 117
Environmentally-oriented common agricultural policy instruments and physical planning in
agriculture

Emilia Marks
Impact of tourist facility development on the transformation of the rural landscape.............. 135
Wpływ zagospodarowania turystycznego na przekształcenia krajobrazów wiejskich

Marek Marks, Michał Markowski
Postęp w produkcji roślinnej i jego wpływ na krajobraz rolniczy.................................. 145
Progress in plant production and its impact on the agricultural landscape

Tomasz Olenderek
Źródła informacji o nazwach miejscowych na przykładzie obszarów leśnych.......................... 155
Sources of information about local names using forest areas as an example

Adam Pawlewicz, Katarzyna Pawlewicz
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska obszarów wiejskich na przykładzie województwa
warmińsko-mazurskiego............................................................................ 165
Investment expenditures on environmental protection of rural areas based on the example
of Warmia and Mazury

Iwona Połucha, Emilia Marks
Ocena walorów przyrodniczych i kulturowych gminy Reszel pod kątem rozwoju turystyki...............177
The evaluation of natural and cultural values of the municipality Reszel for tourism development

Iwona Połucha, Jan Þukovskis
Tasks and expected results of the rural areas development: lithuanian and polish cases...........199
Zadania i oczekiwane rezultaty rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Litwy i Polski