Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(4)2012

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(4)2012

CONTENTS

Magdalena Buchowska
Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na tendencje wzrostu cen 
gruntów rolnych w obrocie prywatnym na obszarze województwa małopolskiego............ 5
Effect of Polish accession to the European Union on the price growth trend 
for private agricultural land in the province of Malopolska

Iwona Cieślak, Monika Rogólska
Przemiany struktury przestrzennej obszaru Dobrego Miasta............................. 17
Transformations of the spatial structure of the area of Dobre Miasto

Janusz Dąbrowski, Piotr Parzych, Jarosław Bydłosz
Wpływ rozwoju aglomeracji miejskich na zmiany w środowisku naturalnym w kontekście
zmian zachodzących na rynku nieruchomości na przykładzie Rzeszowskiego Obszaru
Metropolitalnego..................................................................... 29
Influence of urban expansion on changes in the natural environment in connection with
real estate market transformation, based on the example of the Rzeszów Metropolitan Area

Małgorzata Dudzińska
Realizacja wybranych programów wsparcia rolnictwa w Polsce i Czechach................ 39
Implementation of selected programmes supporting agriculture in Poland and the Czech
Republic

Katarzyna Kocur-Bera
Uwarunkowania przestrzenne zarządzania kryzysowego.................................... 55
Spatial conditions which affect crisis management

Monika Mika, Monika Siejka
Wpływ geograficznych i historycznych uwarunkowań na identyfikację granic nieruchomości
na przykładzie katastru austriackiego................................................. 65
Influence of geographic and historical conditions of identifying the boundaries
of properties based on the example of the austrian cadastre

Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Mirosława Witkowska-Dąbrowska
Zarządzanie finansami spółdzielni mieszkaniowych...................................... 75
Managing the finances of housing cooperatives

Tomasz Podciborski, Renata Orzoł
Opracowanie metody oceny stanu ładu przestrzennego zabudowy wielorodzinnej........... 85
Elaboration of a method to evaluate the state of the spatial harmony of a multi-family building

Joanna Renda, Ewa Trzaskowska
Analiza stanu zimozielonych roślin krzewiastych z gromady Angiospermae występujących
na terenach zieleni miasta Lublina.................................................. 103
Analysis of the status of evergreen deciduous shrubs (Angiospermae) growing in green areas
of Lublin