Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 12(2)2013

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 12(2)2013

CONTENTS

Waldemar W. Budner, Kinga Pawlicka
Ocena innowacyjnej architektury Poznania a wzrost atrakcyjności miasta......................... 5
The assessment of the innovative architecture of Poznañ and the growth
of attractiveness of the city

Tomasz Dudek
Wyznaczenie obszarów leśnych przydatnych do celów wypoczynkowych w najbliższym
sąsiedztwie Rzeszowa.......................................................................... 21
Designating forest areas useful for leisure purposes surrounding areas of Rzeszów

Małgorzata Dudzińska, Katarzyna Kocur-Bera
Ramy instytucjonalne scalenia gruntów – porównanie w Polsce i w wybranych krajach Europy ..... 29 
Institutional framework of land consolidation – comparative analysis of Poland and selected
European countries

Anna Klimach
Wyciągi narciarskie a pojęcie budowli z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych z 1991 r. na tle orzecznictwa....................................................... 41
The ski lifts and the concept of the building from art. 1a, paragraph 1, point 2 of the law on taxes
and local charges on a background of cases

Grzegorz Olejniczak, Józef Hernik
System planowania przestrzennego RFN w aspekcie rozwoju regionalnego.......................... 51
Spatial planning system in Germany in terms of regional development

Maria Osiekowicz, Tomasz Podciborski
Metoda oceny stanu ładu przestrzennego terenów cmentarzy komunalnych.......................... 67
Elaboration method of the state of the special harmony of grounds of municipal cemeteries

Tomasz Podciborski, Magdalena Krukowska
Ocena atrakcyjności przestrzeni parku miejskiego w Ostrołęce.................................. 77
Assessment of the attractiveness of the city park’s space in Ostro³êka

Linda Szucs, Agnieszka Jaszczak
Landscape values and functional changes of suburban areas: A case study of Göttingen
(Germany)..................................................................................... 89
Wartości krajobrazu oraz przekształcenia funkcjonalne obszarów podmiejskich: Getynga
(Niemcy) – studium przypadku

Ewa Trzaskowska
Ochrona różnorodności biologicznej w kształtowaniu terenów zieleni na przykładzie trawników....101
Areas green principle management in protection biodiversity for example laws