Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(1)2014

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(1)2014

CONTENTS

Joanna Renda, Ewa Mackoś-Iwaszko
Percepcja wzrokowa krajobrazu miasta w aspekcie sezonowej zmienności
barw dendroflory............................................................................. 5
Visual perception of city landscape in seasonal aspect of variation of colors trees and shrubs

Małgorzata Reniger-Biłozor
Wpływ sytuacji społeczno-gospodarczej kraju na wartość nieruchomości mieszkaniowych...........17
The impact of socio-economic situation of the country on the value of residential real estate

Ewa Trzaskowska
Analiza wizualna krajobrazu przy głównych trasach wjazdowych do Lublina...................... 35
Analysis of visual landscape at main gateway routes for Lublin

Ryszard Źróbek, Mariusz Ogniewski, Marek Piotrowski
Zasady usprawnienia wybranych procedur ewakuacji w procesie zarządzania
nieruchomościami............................................................................. 45
The improvement of evacuation procedures in a threat situation in the process of real estate
management

Jan Žukovskis, Jolanta Vilkevièûtë
Peculiarities of practicing employment contracts in agriculture: A Lithuanian case........... 57
Praktyka zawierania umów o pracę w rolnictwie na przykładzie ustawodawstwa litewskiego