Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(3)2014

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(3)2014

CONTENTS

Bui Tuan Anh, Nguyen Dinh Bong, Do Thi Tam
A study on some factors which influence management of agricultural land use in Sontay Town,
Hanoi City, Vietnam................................................................................. 7
Badanie wpływu zależności wybranych czynników na rozwój rolniczego użytkowania gruntów
w miejscowożci Sontay, Hanoi, Wietnam

Mariusz Ciesielski , Krzysztof Będkowski
Interpretacja zmian użytkowania i pokrycia terenu na obszarach wiejskich w kontekœcie
przemian demograficznych............................................................................ 27
Interpretation of land use and land cover changes on rural areas in the context of demographic
changeS

Anna Klimach
Użytkownik wieczysty jako strona podmiotowa służebnoœci przesyłu – zarys problemu....................43
Perpetual usufructuary is a part of transmisson easement

Katica Križanoviæ, Mirko Jokić
Social responsibility of university: Case study of project A.C.T.I.V.E.............................. 49
Odpowiedzialność społeczna uniwersytetu. Studium przypadku – projekt A.C.T.I.V.E.

Tomasz Podciborski
Opracowanie mapy oceny warunków przestrzennych działek użytkowanych rolniczo.........................59
Mapping of the spatial characteristics of agricultural land

Małgorzata Prusik, Ryszard Źróbek
Wielowymiarowość procesu rewitalizacji w ujęciu metodycznym......................................... 69
The multidimensionality of the revitalization process in terms of methodological

Sławomir Sobotka
Analiza obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w strefie podmiejskiej
Olsztyna............................................................................................ 79
Analysis of the area development plans applicable within Olsztyn suburban area