Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(4)2014

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(4)2014

CONTENTS

Oksana Kuryj-Wysocka, Anna Lukasik, Jan Kuryj
Funkcjonalne gospodarowanie przestrzenią jako element oceny rozwoju obszarów miejskich.....7
The functional management of space as a part of evaluation urban development

Ada Wolny
Rozwój lokalnych układów komunikacyjnych na obrzeżach miasta (na wybranym przykładzie)
– uwarunkowania prawne oraz wdrażane procedury........................................... 19
Development of local transportation systems on the outskirts of the city (case study)
– legal conditions and implemented procedures

Agnieszka Pilarska
Dostęp do sieci gazowej i jej stan w gminach miejsko-wiejskich południowej części
województwa kujawsko-pomorskiego......................................................... 37
The access to the gas network and its state in urban-rural communes of southern part
of the kujawsko-pomorskie voivodeship

Zdzisław Kaczmarski
Waloryzacja dendrologiczna i estetyczna parku wiejskiego w Gardzienicach (woj. lubelskie)..47
Dendrological and esthetic valorization of country park in Gardzienice (Lublin province)

Kinga Filipiak, Anna Zaręba
Lasy podmiejskie Wrocławia. Las Rędziński................................................. 57
Suburbian forests in Wrocław. Rędziński forest

Anna Wawrzyńczak, Joanna Dańko, Mieczysław Borysiewicz
Lokalizacja źródła zanieczyszczeń atmosferycznych za pomocą algorytmu roju cząsteczek......71
The localization of atmospheric pollution source by means of particle swarm optimization

Marek Ogryzek
Zastosowanie technologii GIS do monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa..................... 93
The use of GIS technology to monitor security threats