Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 14(1)2015

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 14(1)2015

CONTENTS

Marta Bieńkowska, Dariusz Korpetta
Rozlewanie się zabudowy a planowanie przestrzenne w strefie podmiejskiej
miasta Płocka........................................................................ 7
Urban sprawl and spatial planning in the suburban area of Plock city

Paweł Bobrowski, Piotr Trybuś, Robert Kasperek
Redukcja fali wezbraniowej na rzece Kaczawa za pomocą suchego zbiornika „Rzymówka”...29
Reduction of flood wave on the Kaczawa River by the dry reservoir „Rzymówka”

Sebastian Kokot
Jakość danych o cenach transakcyjnych na rynku nieruchomoœci........................ 43
Data quality of transaction prices in real estate market

Ewelina Smorzewska
Rekultywacja i monitoring składowisk odpadów na przykładzie obiektu w Liniewskich
Górach.............................................................................. 51
Restoration and monitoring of landfill sites on the example of the landfill site
in Liniewskie Góry, Liniewo commune

Sławomir Sobotka
Analiza liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
we wsiach strefy podmiejskiej Olsztyna.............................................. 59
Analysis of the number of issued decisions on building and land development conditions
for villages located within Olsztyn suburban area