Category «14(1)2015»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 14(1)2015

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 14(1)2015 CONTENTS Marta Bieńkowska, Dariusz Korpetta Rozlewanie się zabudowy a planowanie przestrzenne w strefie podmiejskiej miasta Płocka……………………………………………………………… 7 Urban sprawl and spatial planning in the suburban area of Plock city Paweł Bobrowski, Piotr Trybuś, Robert Kasperek Redukcja fali wezbraniowej na rzece Kaczawa za pomocą suchego zbiornika „Rzymówka”…29 Reduction of …