Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 15(1)2016

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 15(1)2016

Contents

Daria Adamska
Metoda oceny wartości komunikacyjnej miasta jako instrument do planowania zrównoważonego
systemu transportowego....................................................................... 7
The estimation of public transport communication value as one of the methods used for
planning a sustainable transportation system

Agnieszka Bieda, Agnieszka Pęska, Agnieszka Szałajko
Analiza czasu trwania postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości................. 15
Analysis of the duration of delimitation real estate

Justyna Brzezicka
Znaczenie heurystyki zakotwiczenia i dostosowania w procesie wartościotwórczym na rynku
nieruchomości............................................................................... 31
Significance of anchoring and adjustment heuristic in the process of value creation on the real
estate market

Andrzej Muczyński
Planowanie w zarządzaniu gminnymi zasobami mieszkaniowymi................................... 45
Planning in municipal housing stock management


Milena Nowak, Krzysztof Będkowski
Ocena przydatności danych skanowania laserowego do inwentaryzacji drzew rosnących
pojedynczo i w zadrzewieniach liniowych..................................................... 59
Use of a laser scanning data to inventory of single trees and trees groving in tree-lines

Anna Źróbek-Sokolnik, Piotr Dynowski, Mieczysława Aldona Fenyk
Aleje przydrożne gminy Dobre Miasto – przegląd i potrzeby uzupełnienia drzewostanów......... 71
Roadside tree alleys Dobre Miasto commune – overview and needs for stand of trees
complementation