Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 7(1)2008

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 7(1)2008

CONTENTS

Waldemar W. Budner
Procesy metropolizacji i rozwoju metropolii w Polsce..................................... 5
The processes of urbanization and metropolies’ development in Poland

Artur Janowski, Radosław Wiśniewski
Gospodarowanie zasobami nieruchomości w warunkach rynkowych, część I..................... 17
Management of real estate resource in market conditions, part I

Maria Hełdak
Przemiany w strukturze pracujących na obszarach wiejskich Dolnego Śląska................. 31
Transformations in the structure of the employed in rural areas of Lower Silesia Voivodship

Agnieszka Bitner
Zależność cena – pole powierzchni dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych........... 41
Price – size relationship for undeveloped land