Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 7(4)2008

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 7(4)2008

CONTENTS

Anna Cellmer, Ryszard Źróbek
Informacja przestrzenna w procesach rewitalizacji obszarów miejskich................... 5
The land information in rewitalisation processes of urban areas

Tomasz Podciborski
Możliwość minimalizacji zagrożeń przestrzennych w sytuacjach kryzysowych przez
wprowadzenie ładu przestrzennego....................................................... 21
Threat minimization in crisis situations throught the creation of spatial order

Stanisław Harasimowicz, Jarosław Janus, Barbara Ostrągowska
Optymalizacja rozmieszczenia działek rolnych w stosunku do siedlisk gospodarstw
na przykładzie wsi Filipowice........................................................... 33
Layout optimization of agricultural parcels with regard to farm homesteads exemplified
by the village of Filipowice

Wojciech Przegon
Granica rolno-leśna w Sromowcach Wyżnych................................................ 53
The agricultural-forest border in Sromowce Wyżne

Andrzej Muczyński
Metodyka wspomagania polityki czynszowej w zasobach lokalowych gminy miejskiej...........67
The methodics used to support the rental policy in housing resources of the municipality