Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 8(4)2009

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 8(4)2009

CONTENTS

Andrzej Muczyński
Grupowanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem
sieci Kohonena......................................................................... 5
The clustering of housing community properties with the use of sofm
(self-organizing feature maps) method

Anna Banaszek, Sebastian Banaszek
Wpływ warunków umowy najmu na wartość bieżącą czynszu................................. 17
Influence of lease agreement conditions for current rent value

Paweł Brodowski
Kształtowanie przestrzeni wewnątrz osiedli zamkniętych – przykład Torunia............. 25
Shaping the space inside new built gated communities – examples from Toruñ

Urszula Litwin, Paweł Zawora
Wartościowanie gruntów budowlanych za pomocą ekonomicznych wskaźników
istotności terenu..................................................................... 33
Building land valuation with economical land revelance indicators

Agnieszka Bitner
Rozkład jednostkowych cen nieruchomości gruntowych.................................... 41
Distribution of unit prices of undeveloped land

Kazimierz Zwirowicz
Ustalenie stopnia zapotrzebowania na dane ewidencyjne w gospodarce przestrzennej.......51
Determination of degree demand for cadastral data in land management