Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 9(1)2010

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 9(1)2010

CONTENTS

Jarosław Bydłosz, Piotr Cichociński, Piotr Parzych
Możliwości wykorzystania danych rejestru cen i wartości nieruchomości na potrzeby
gospodarki przestrzennej................................................................... 5
Possibilities of using prices and values register for real estates data for spatial economy
purposes

Teresa Dzikowska
Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w celu poprawy struktury
obszarowej gospodarstw indywidualnych...................................................... 17
Management of agricultural real estate belonging to the Treasury in order to improve the area
structure of individual farms

Beata Fornal-Pieniak, Czesław Wysocki
Różnorodność gatunkowa drzew w krajobrazie rolniczym na przykładzie parków wiejskich
krainy Kotlina Sandomierska................................................................ 29
Tree species diversity in agricultural landscape on example of country parks in Sandomierska
Basin

Maria Hełdak
Rozwój przestrzenny zabudowy w strefie dużych miast........................................ 37
Building development in suburban areas

Beata Kempa
Czynniki środowiskowe a wartość użytków rolnych............................................ 47
Environmental factors versus arable land prices

Krystyna Kuszewska, Mieczysława Aldona Fenyk
Różnorodność biologiczna w krajobrazie rolniczym........................................... 57
Biological diversity of agricultural landscapes

Bogusława Kwoczyńska, Andrzej Borowiecki
Udostępnianie geodanych w Polsce i Turyngii w świetle dyrektywy Inspire.................... 69
Making geodesic data available in Poland and Thuringia in the light of directive Inspire

Izabela Piech, Halina Stachura
Charakterystyka programu Leader na przykładzie Małopolski i Turyngii....................... 89
Leader opportunity for rural development by the example of Małopolska and Thuringia

Elżbieta Raszeja
Struktura krajobrazu rolniczego w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego.... 97
The structure of agricultural landscape in The General Dezydery Chłapowski Landscape Park

Sławomir Sobotka, Krzysztof Młynarczyk
Gospodarka przestrzenna w strefie podmiejskiej Olsztyna na podstawie obowiązujących
planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu (ujęcie ilościowe)................................................................. 111
Spatial management in the suburban area of Olsztyn based on existing spatial plans
and decisions on the conditions of build and management of area (in quantity)

Stanisław Włodek, Wojciech Jabłoński, Andrzej Biskupski
Perspektywy zmian zagospodarowania obszarów rolnych w związku ze wzrostem
wykorzystania odnawialnych źródeł energii.................................................. 125
The prospects of changes in rural areas in connection to the demand for using renewable
energy sources