Dla autorów

Drodzy Autorzy proszę o podanie numeru ORCID.

 

WYSYŁANIE PRAC

 1. Publikacja artykułu jest bezpłatna.  
 2. Prace należy zgłaszać przez System klikając: Złóż artykuł, na stronie:  https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/aspal
 3. Wszystkie artykuły są wstępnie recenzowane przez przewodniczącego Rady Naukowej w celu określenia, czy nadesłany artykuł jest zgodny z zakresem tematycznym czasopisma oraz czy spełnia standardy czasopisma. Przewodniczący Rady Naukowej proponuje recenzentów. Wszystkie artykuły są recenzowane przez dwóch recenzentów w tzw. „double-blind review process”.
 4. Recenzja ma formę pisemną i sporządzana jest na formularzu, który zamieszczono na stronie internetowej czasopisma.
 5. W przypadku, gdy recenzje sugerują Autorowi poprawki, wówczas Redakcja przekazuje Autorowi uwagi Recenzenta/Recenzentów.
 6. W sytuacji gdy artykuł uzyskał dwie recenzje negatywne – wówczas Redakcja informuje o tym Autora, a artykuł nie jest publikowany.
 7. Jeżeli artykuł uzyskał dwie różne recenzje, decyzję co do publikacji podejmuje przewodniczący Rady Naukowej, która to decyzja może być skonsultowana z członkami Rady Naukowej.
 8. Równocześnie z wysyłaniem pracy należy przesłać na adres e-mailowy aspal.editor@wp.pl oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz że praca nie była wcześniej publikowana w tej formie pobierz formularz
 9. Autorzy publikacji są odpowiedzialni za uzyskanie zgody na opublikowanie danych, rysunków lub zdjęć, które już są objęte prawami autorskimi.

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Na łamach Acta Sci. Pol. zamieszczane są oryginalne prace naukowe. Wszystkie prace są recenzowane przez ekspertów spoza jednostki macierzystej autorów.

WYMOGI EDYTORSKIE

Wymogi ogólne i techniczne przygotowania prac

 1. Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman 10 pkt., 1½ odstępu między wierszami, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.
 2. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać formatu A4; opisy tabel czcionką Times New Roman 9 pkt., wypełnienie tabel 8 pkt., pojedynczy odstęp, w miarę możliwości bez pionowych linii, rozszerzenie tabel .doc lub .rtf.

Obowiązuje następujący układ pracy

 1. Tytuł artykułu w języku polskim (lub angielskim, jeżeli cała praca jest w języku angielskim; to samo dotyczy streszczenia i słów kluczowych).
 2. Imię i nazwisko autora (-ów). PROSZĘ O PODANIE NUMERU ORCID.
 3. Streszczenie pracy (od 600 do 1000 znaków).
 4. Słowa kluczowe – należy podać do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu. Zaleca się niepowtarzanie słów w tytule jako słów kluczowych.
 5. Tekst główny pracy naukowej powinien obejmować: wstęp z celem i hipotezą badawczą, materiał i metody, wyniki, dyskusję, wnioski (lub podsumowanie) i piśmiennictwo. Zaleca się cytowanie pozycji literatury istotnych dla tematu badań, także tych opublikowanych w poprzednich numerach ASP.
 6. Tytuł, abstract (600–1000 znaków) jako tłumaczenie streszczenia i słowa kluczowe w języku angielskim.
 7. Adres miejsca pracy autora (-ów) – pocztowy i internetowy.
 8. Tytuły tabel oraz ich treść, a także podpisy rysunków i legendy oraz tytuły artykułów referencji polskich powinny być podane w języku polskim i angielskim, jeśli praca jest publikowana w języku polskim, a numery tabel i rysunków – cyframi arabskimi. Jeśli praca publikowana jest w języku angielskim wszystkie podpisy podawane są tylko w języku angielskim.

Jednostki i pisownia – obowiązuje międzynarodowy układ SI, np. kg · dm–3 (a nie kg/dm3).

Piśmiennictwo – przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych autorów, podajemy w nawiasie nazwisko i rok [Kowalski i Lewandowski 2000, Lewandowski 2001, Zalewski i in. 2001] lub …zdaniem Kowalskiego [2000]…

Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób: nazwisko (-a) autora (-ów), inicjały imion; rok wydania, gdy w danym roku jest wydanych więcej prac tego samego autora, po roku należy oznaczyć poszczególne pozycje a, b, c itd.; tytuł pracy (jeśli jest w j. polskim to dodatkowo tłumaczenie na j. angielski); skrót bibliograficzny wydawnictwa i miejsce wydania, numer tomu, zeszytu oraz numery stron np.:

Chełkowski, Z. (1966). Introdukcja troci do rzeki Gowienicy.(The trout introduction into the river Gowienica) Gospod. Ryb., 1 (2), 18–19.

Greń, J., Kowalski, Z. (1972). Statystyka matematyczna.(Mathematical Statistics) PWN, Warszawa.

Turski, W. (1972). Projektowanie oprogramowania systemów liczących. (Software design of computing systems.) Mat. Konf. Projektowanie maszyn i systemów cyfrowych. Warszawa 2–5 czerwca 1971. PWN, Warszawa, 132–139.

Autor przesyła do redakcji tekst w formie elektronicznej. Po otrzymaniu recenzji Autor przesyła do redakcji egzemplarz pracy poprawiony zgodnie z uwagami recenzentów i pisemnym ustosunkowaniem się do nieuwzględnionych uwag recenzentów. Część główną publikacji (streszczenie, właściwy tekst artykułu oraz piśmiennictwo) należy zapisać w jednym pliku. Tabele, rysunki i inne załączniki powinny znaleźć się w oddzielnych plikach.  Materiał graficzny (rysunki, schematy, wykresy) powinien być opracowany i przysłany jako osobny zapis elektroniczny (pliki źródłowe) w programach pracujących w środowisku Windows (np. w programach Excel, Corel Draw, Photoshop itp.).

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem.

PROCEDURA RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH

This journal uses double-blind review, which means the identities of the authors are concealed from the reviewers, and vice versa.

To facilitate this, authors need to ensure that their manuscripts are prepared in a way that does not give away their identity.

Blinded manuscript (no author details): The main body of the paper (including the references, figures, tables and any acknowledgements) should not include any identifying information, such as the authors’ names or affiliations.

Besides the obvious need to remove names and affiliations under the title within the manuscript, there are other steps that need to be taken to ensure the manuscript is correctly prepared for double-blind peer review.  To assist with this process the key items that need to be observed are as follows:

Use the third person to refer to work the Authors have previously undertaken, e.g. replace any phrases like “as we have shown before” with “… has been shown before [Anonymous, 2007]” . Make sure figures do not contain any affiliation related identifier Do not eliminate essential self-references or other references but limit self-references only to papers that are relevant for those reviewing the submitted paper. Cite papers published by the Author in the text as follows:  ‘[Anonymous, 2007]’. For blinding in the reference list:  ‘[Anonymous 2007] Details omitted for double-blind reviewing.’

Remove references to funding sources

Do not include acknowledgments

Remove any identifying information, including author names, from file names and ensure document properties are also anonymized.

 1. Każdy artykuł jest oceniany przez redaktora naczelnego (redaktora tematycznego) i jeśli spełnia wymogi merytoryczne oraz jest zgodny z profilem czasopisma, jest kierowany do recenzji.
 2. Do oceny każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z której wywodzi się autor artykułu.
 3. W czasopiśmie stosowany jest model recenzji, w którym zarówno autorzy, jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
 4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.
 5. Lista recenzentów współpracujących z Redakcją jest corocznie zamieszczana w ostatnim – czwartym numerze kwartalnika oraz na stronie internetowej po skierowaniu do druku wszystkich czterech numerów czasopisma.
 6. Przykładowy formularz recenzji w postaci pdf do pobrania – Pobierz

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ETYKI WYDAWNICZEJ

Polityka wydawnicza Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum opiera się o  Committee on Publication Ethics (COPE)  (http://publicationethics.org/).

Po polsku: https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf

Obowiązki Autorów:

 • potwierdzenie że cała praca zawarta w artykule jest oryginalna
 • ujawnić i podać źródło treści zaczerpnięte z innych opracowań
 • uzyskać zgodę na wykorzystanie treści zaczerpniętych z innych źródeł
 • wskazać potencjalne konflikty interesów

Szczegółowe informacje dla autorów -> https://publicationethics.org/files/2003pdf12_0.pdf

Obowiązki Recenzentów :

 • bycie obiektywnym i konstruktywnym w wykonywanych recenzjach
 • zachować w tajemnicy recenzje i dane uzyskane w trakcie sporządzania recenzji
 • zawiadomienie czasopisma jeśli recenzent wykryje możliwy plagiat

Szczegółowe informacje dla recenzentów -> https://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines_0.pdf

By wykluczyć przypadki niewłaściwego postępowania, kolegium redakcyjne stosuje odpowiednie procedury dotyczące tzw. autorów-widmo, autorów gościnnych lub honorowych, plagiatów i autoplagiatów.

Autor-widmo (ghost-writing): sytuacja, gdy ktoś wykonuje większą część pracy związaną z powstaniem publikacji, a jego tożsamość jako współautora nie jest ujawniona, nie został także wymieniony w podziękowaniach załączonych do pracy.

Autorstwo gościnne lub honorowe: sytuacja, gdy jeden lub kilku autorów zostaje przypisanych do publikacji, podczas gdy rzeczywisty wkład ich pracy jest nieznaczny lub nieistotny.

Plagiat: sytuacja użycia danych z czyjejś pracy bez ujawnienia źródła wykorzystanych informacji.

Autoplagiat: sytuacja użycia danych z własnej, wcześniej opublikowanej pracy bez ujawnienia źródła wykorzystanych informacji.