Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 12(3)2013

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 12(3)2013

CONTENTS

Mariusz Antolak
Zróżnicowanie oraz przekształcenia detalu architektonicznego w wizualnym odbiorze
zabudowy na przykładzie gminy wiejskiej Ostróda............................................. 5
Diversity and transformations of architectural detail in the visual perception of buildings:
a case study of the commune of Ostróda

Leszek Dawid
Słupsk commune as a case study of accession of property due to its division and construction
of new technical infrastructure............................................................. 15
Wzrost wartości nieruchomości na skutek ich podziałów i budowy urządzeń infrastruktury
technicznej na przykładzie gminy Słupsk

Marta Gross
Pojęcie land management oraz land administration............................................ 25
A concept of land management and land administration

Justyna Maśkowska, Tomasz Podciborski
Metoda oceny stanu ładu przestrzennego ścieżek pieszo-rowerowych............................ 35
The method of the assessment of the state of the spatial order of hiking-bicycle paths

Tomasz Podciborski, Agnieszka Dąb
Ocena zabudowy zagrodowej w aspekcie ładu przestrzennego.................................... 49
Estimate of country construction in aspect of spatial order