Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 14(3)2015

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 14(3)2015

Contents

Justyna Cwalińska, Paula Dąbek, Arkadiusz Stankiewicz
Wykorzystanie środków z UE na program „Zalesianie gruntów rolnych” w wybranych
województwach i ich wpływ na zmianę sposobu użytkowania terenu.............................. 7
Optimization of land use through afforestation

Agnieszka Dawidowicz, Anna Klimach, Agata Szpara
Gospodarowanie mieniem portowym i mieniem gminnym – zarys problemu......................... 21
Management of real estate seaports and municipal resources – comparative approach

Małgorzata Dudzińska
Rozpoznanie skutecznoœci pozyskania i efektywnego wykorzystania unijnego wsparcia
na przedsięwzięcia infrastrukturalne w gminach – studium przypadków........................ 43
Social and spatial conditioning of arable farms as the criterion of selecting a place for
the realization of joining agricultural lands

Janusz Jasiński
Specyfika prawnych i metodologicznych uwarunkowań wyceny nieruchomości
o charakterze zabytkowym................................................................... 61
The specificity of legal and methodological conditions of the historic properties valuation

Katarzyna Kocur-Bera
Identyfikacja subpopulacji o podobnych charakterystykach w aspekcie ekstremalnych zjawisk
pogodowych................................................................................. 75
Identification subpopulations with similar characteristics in terms of extreme weather events