Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(2)2017

WITALNOŚĆ TERENÓW ZDEGRADOWANYCH NA PRZYKŁADZIE KATOWIC

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(2)2017 Janiszek

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.462

Monika Janiszek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Streszczenie
Celem artykułu jest sprawdzenie możliwości przypisania cech miasta witalnego tj. powiązane terytorialnie kreatywne działania prowadzące do integracji i równoważenia rozwoju na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki Katowic, obszarom przeznaczonym do rewitalizacji w latach 2016-2022. Zaprezentowane zostaną możliwości wyprowadzenia ze stanu kryzysowego terenów zdegradowanych, w obrębie których występuje silna koncentracja negatywnych zjawisk społecznych oraz wykazują problemy przestrzenne w poszczególnych dzielnicach miasta. Za pomocą narzędzi GIS zostanie przeprowadzona analiza lokalizacji terenów zdefiniowanych jako zdegradowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Katowice oraz terenów poprzemysłowych udostępnionych w Ogólnodostępnej Platformie Informacji „Tereny poprzemysłowe i zdegradowane” w celu wyłonienia wspólnych terytorialnie przestrzeni.

Słowa kluczowe: witalność miasta, tereny zdegradowane, tereny poprzemysłowe, rewitalizacja

 

TYPOLOGIA GMIN W POLSCE NA PODSTAWIE DOCHODÓW Z NIERUCHOMOŚCI 

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(2)2017 Kisiała

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.463

Wojciech Kisiała, Maria Trojanek
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Streszczenie
Głównym celem pracy jest rozpoznanie zróżnicowania gmin w Polsce pod względem wpływów zasilających ich budżety, związanych z gospodarką nieruchomościami. Realizacji celu służy wydzielenie i charakterystyka typów gmin o podobnych konfiguracjach analizowanych cech (dochody podatkowe, bieżące i majątkowe). W postępowaniu badawczym wykorzystane zostały metody grupowania wielowymiarowego, do których należy analiza skupień. Badania przeprowadzono na podstawie zagregowanych (w celu wyeliminowania wahań incydentalnych) wartości dochodów z nieruchomości z lat 2013-2015, odniesionych względem liczby mieszkańców. Opracowana klasyfikacja typologiczna podzieliła gminy na sześć skupień, o różnych charakterystykach w zakresie przyjętych do badania kategorii rodzajowych wpływów z nieruchomości. Zauważono specyficzne prawidłowości w rozmieszczeniu wydzielonych typów gmin.

Słowa kluczowe: dochody z nieruchomości, typy gmin, analiza skupień, metoda k-średnich, Polska

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE 

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(2)2017 Król

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.464

Martyna Król1, Karol Król2, Grażyna Gawrońska2
Uniwersytet Śląski1, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie2

Streszczenie
Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzana w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  powinna umożliwiać ocenę skutków uchwalenia planu lub jego zmiany, korektę proponowanych rozwiązań, spójną ocenę skumulowanych oddziaływań na sąsiadujących terenach objętych różnymi dokumentami, jak i ustanawiać ramy późniejszego monitorowania skutków przyjętych rozstrzygnięć. Celem pracy była analiza wybranych orzeczeń sądowych dotyczących takich aspektów sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które wzbudziły wątpliwości skarżących.
W konkluzji wykazano, że prognoza oddziaływania na środowisko stanowi podstawowy dowód przy dokonywaniu oceny wpływu, ustalonego w projekcie miejscowego planu przeznaczenia terenu na elementy przyrody, a zawarte w prognozie informacje powinny być dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości miejscowego planu.

Słowa kluczowe: ochrona środowiska, oddziaływanie na środowisko, planowanie przestrzenne

 

WPŁYW OŚRODKA MIEJSKIEGO NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ OBSZARÓW INWESTYCYJNYCH

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(2)2017 Kukulska 

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.465

Anita Kukulska, Katarzyna Cegielska, Tomasz Salata, Marta Szylar
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Streszczenie
Podmiejskie gminy ulegają silnej presji pobliskich aglomeracji. Widoczne jest to szczególnie w prowadzonej polityce przestrzennej. Wykonane analizy miały na celu wskazanie wpływu odległości od dużego miasta na wielkość terenów przeznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. W pracy skupiono się na wyliczeniu powierzchni istniejących obszarów inwestycyjnych oraz powierzchni terenów rezerwy budowlanej. Wykorzystano w tym celu dane geoprzestrzenne i narzędzia GIS. Interpretacja uzyskanych wyników pozwoliła stwierdzić, iż bliskość miasta wpływa znacząco na wielkość terenów inwestycyjnych. W miarę oddalania się od ośrodka aglomeracyjnego zmniejsza się zapotrzebowanie na grunty budowlane, a co za tym idzie, mniejsze powierzchnie przeznaczane są w planach miejscowych pod zabudowę.

Słowa kluczowe: tereny inwestycyjne, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP), suburbanizacja.

 

ZIELEŃ JAKO ELEMENT PODNOSZĄCY ATRAKCYJNOŚĆ I JAKOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(2)2017 Trzaskowska

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.466

Ewa Trzaskowska, Paweł Adamiec
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Streszczenie
Zieleń miast stanowi niezwykle wartościową, a jednocześnie nie w pełni docenioną materię miast. Często pomija się fakt, że poprzez odpowiedni jej dobór oraz kształtowanie, znacznie podnosi się walory wizualne przestrzeni publicznych. Roślinność wpływa także na poczucie bezpieczeństwa, zdrowie, samopoczucie i więzi społeczne, buduje atrakcyjność miast i podnosi jakość życia mieszkańców.
W artykule na podstawie przeprowadzonych badań wskazano estetyczną rolę zieleni na przykładzie publicznych przestrzeni miasta Lublina oraz poddano ocenie jej stan i wartości. Określono kierunki kształtowania tych terenów zgodnie z zasadami estetyki w celu minimalizacji kosztów ich utrzymania oraz poprawy jakości życia mieszkańców, a także wzbogacenia warunków przyrodniczych.

Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, miasto, tereny zieleni, Lublin.

 

OGRANICZENIA PRAWNE I UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA OBSZARACH NATURA 2000 W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(2)2017 Zębek

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.467

Elżbieta Zębek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie
Obszary Natura 2000 są tworzone w celu ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt (szczególnie ptaków) oraz siedlisk przyrodniczych w UE. Ochrona tych obszarów polega na ograniczeniu realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko związanych
z intensywną działalnością rolniczą. W ramach programu rolno-środowiskowo-klimatycznego rolnictwo na tych obszarach może rozwijać się w kierunku agroturystyki oraz przyczynić się do ochrony różnorodności biologicznej poprzez zachowanie bagien i torfowisk. W województwie warmińsko-mazurskim na podstawie analizy planów zadań ochronnych zidentyfikowano zagrożenia następujących siedlisk przyrodniczych: łąkowe
i murawy – niewłaściwa gospodarka łąkarska i pastwiskowa, torfowiskowe – melioracje, starorzecza i zbiorniki wodne – spływy pochodzenia rolniczego oraz siedliska lęgowe ptaków – intensyfikacja i chemizacja rolnictwa, wysuszanie terenów podmokłych oraz wypalanie łąk. W celu zachowania tych siedlisk ustanowiono działania ochronne polegające głównie na odpowiedniej gospodarce łąkarskiej i pastwiskowej oraz ograniczeniu intensyfikacji i chemizacji rolnictwa.

Słowa kluczowe: Rolnictwo, obszary Natura 2000, regulacje prawne, plany zadań ochronnych.