Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(1)2018

BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIETLE WYBRANYCH PRZEPISÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Plik do pobraniaActa Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(1)2018 Jawecki

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.468

Bartosz Jawecki1, Marcin Sobota1,2, Katarzyna Pawęska1
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu1, Kancelaria Adwokacka Szajkowski Sobota2

Streszczenie
W pracy przedstawiono prawne aspekty budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przede wszystkim w świetle przepisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak również w kontekście procesu budowlanego. Autorzy szczególną uwagę poświęcają orzeczeniom sądów administracyjnych wydanych na skutek toczących się postępowań administracyjnych o wydanie pozwolenia na  budowę, jak i postępowań administracyjnych toczących się po złożeniu przez organ administracyjny sprzeciwu od zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Sądy administracyjne w ramach  sprawowanej kontroli w tym zakresie oceniały również postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście dopuszczalności budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ewentualne ograniczenia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków stanowią wyjątek od zasady nienaruszalności prawa własności właściciela nieruchomości i z tego powodu winny być w sposób szczególny uzasadnione. W takim przypadku względy ekonomiczne są w sposób oczywisty niewystarczające i tym samym każdy zakaz w tym zakresie winien być zgodny z konstytucyjna zasadą proporcjonalności.

SŁOWA KLUCZOWE: przydomowe oczyszczalnie ścieków, miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego, orzecznictwo, pozwolenie na budowę

 

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ SMART CITY NA PRZYKŁADZIE KONCEPCJI OSIEDLA WIELORODZINNEGO

Plik do pobraniaActa Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(1)2018 Konpka

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.469

Katarzyna Konopka
Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie
We współczesnym świecie poszukuje się coraz to nowszych rozwiązań pozwalających na wygodniejsze życie oraz poczucie bezpieczeństwa. Przykładem takich działań jest wdrażanie idei smart, począwszy od pojedynczych domów, aż po całe miasta. W artykule przedstawiono koncepcję smart city na przykładzie nieruchomości gruntowej przeznaczonej na zabudowę wielorodzinną. Obszar ten zagospodarowano w sposób zgodny z wytycznymi zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także możliwościami wykorzystania rozwiązań typu smart, które szerzej opisano w prezentowanym opracowaniu. W pracy znajdują się też przykładowe rysunki z wykonanej wizualizacji badanego terenu. Wskazano również bariery we wdrożeniu rozwiązań typu smart w odniesieniu do Polski oraz wyciągnięcie stosownych wniosków.

SŁOWA KLUCZOWE: miasto innowacyjne, zagospodarowanie terenu, innowacje, zabudowa wielorodzinna

 

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PLANÓW MIEJSCOWYCH ZE ŚRODKÓW PRYWATNYCH – STUDIUM POLSKI I REPUBLIKI SŁOWACKIEJ

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(1)2018 Krol

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.470

Karol Król1, Zlatica Muchová2
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie1, Slovak University of Agriculture in Nitra2

Streszczenie
W pracy podjęto temat możliwości partycypacji w kosztach planowania miejscowego w Polsce podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego oraz dopuszczonych prawem źródeł finansowania miejscowych planów w Polsce i na Słowacji. Studia te zrealizowano w oparciu o analizę wybranych wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli oraz regionalnych izb obrachunkowych, a także aktów prawnych i wyroków sądowych. Wykazano, że w Republice Słowackiej finansowanie miejscowych planów ze środków inwestora jest powszechnie praktykowane. Inwestor może pokryć koszty sporządzenia dokumentacji planistycznej po podpisaniu stosownej umowy z gminą. W Polsce kwestia finansowania miejscowych planów przez podmioty prywatne budzi wątpliwości, jest kontrowersyjna i niejednoznaczna, często trafia na wokandę, a ocena legalności finansowania przez inwestora miejscowych planów wymaga w każdym przypadku szczegółowej analizy okoliczności faktycznych i prawnych

SŁOWA KLUCZOWE: władztwo planistyczne, koszty planowania przestrzennego, zagospodarowanie przestrzenne, plany zagospodarowania przestrzennego

 

METODYKA OCENY I LIKWIDACJI ZEWNĘTRZNEJ SZACHOWNICY GRUNTÓW ROLNYCH DLA POTRZEB ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI PROCESU SCALENIA I WYMIANY

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(1)2018 Len

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.471

Przemysław Leń
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Streszczenie
W przeprowadzonych w Polsce wieloletnich badaniach wykazano, że jednym z istotnych czynników wpływających na brak racjonalnego gospodarowania ziemią są wady struktury przestrzennej gruntów rolnych. Obszary wiejskie charakteryzują się wadliwą zewnętrzną szachownicą gruntów (rozproszeniem gruntów) wynikającą z powszechnie występującego zjawiska rozdrobnienia gruntów. Skala tego zjawiska stanowi istotny element ograniczający możliwe do osiągnięcia efekty scaleniowe gruntów rolnych. W prezentowanej publikacji autor przedstawia metodykę oceny skali zewnętrznej szachownicy gruntów rolnych na potrzeby zwiększenia efektywności procesu scalenia i wymiany. Analiza zjawiska pozwoliła na opracowanie podstaw matematycznych, których wykorzystanie może znacząco wpłynąć na usprawnienie kompleksowego programowania prac scalenia i wymiany gruntów dużych obszarów. Metodyka ta polega na doborze parametrów odpowiednio wagowanych, opartych na macierzy zależności i diagramie Czekanowskiego. Pozwala określić nasilenie badanego zjawiska. Interpretacja uporządkowanego diagramu umożliwia wytypowanie grup wsi, w których wskazane jest przeprowadzanie prac wymiany gruntów lub objęcie ich wspólnym postępowaniem scaleniowym. Otrzymane w ten sposób wyniki stanowią istotne uzupełnienie rankingów pierwszeństwa prac scaleniowych o informację dotyczącą rozproszenia gruntów badanego obszaru. Metodyka ta jest w pełni możliwa do zastosowania w praktyce w Polsce. Gwarancją jej wiarygodności jest wykorzystanie informacji pochodzących z baz danych katastru nieruchomości, służących do pozyskania pełnego obrazu struktury przestrzennej oraz własnościowej analizowanych obszarów.
Zastosowanie zaprezentowanej metodyki pozwoli na uzyskanie lepszych efektów scaleniowych poprzez likwidację szachownicy gruntów i tym samym na efektywniejsze wydatkowanie funduszy przeznaczonych na scalenia.

SŁOWA KLUCZOWE: szachownica gruntów, scalenie i wymiana gruntów, kompleksowe programowanie prac scalenia gruntów, rozdrobnienie gruntów, grunty rolne.

 

OGRANICZANIE ZJAWISKA UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO PRZY POMOCY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(1)2018 Napiorkowska-Baryla

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.472

Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Mateusz Zera
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Streszczenie
W artykule zaprezentowano wieloaspektowy problem ubóstwa energetycznego. Jest to zjawisko słabo rozpoznane w Polsce, choć według szacunków dotyczy co najmniej 17% populacji Polski, dla której problemem jest utrzymanie w domu komfortowej temperatury czy też opłacenie rachunków za ogrzewanie. Jedną z metod ograniczania ubóstwa energetycznego – obok ekonomicznego wsparcia gospodarstw domowych i kształtowania właściwych postaw w korzystaniu z energii – jest podnoszenie sprawności energetycznej budynków. Służą temu przeprowadzane inwestycje termomodernizacyjne przynoszące efekty zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Problem zaprezentowano za pomocą studium przypadku nieruchomości budynkowej należącej do wspólnoty mieszkaniowej, która podjęła uchwałę o przeprowadzeniu inwestycji termomodernizacyjnej.

SŁOWA KLUCZOWE: ubóstwo energetyczne, termomodernizacja budynków

 

ROZWÓJ ENERGETYKI WIATROWEJ W PRZESTRZENI SUBMIEJSKIEJ A PERCEPCJA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(1)2018 Ryszkowska

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.473

Berenika Ryszkowska, Tomasz Starczewski, Justyna Chodkowska-Miszczuk
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Streszczenie
Współczesny rozwój energetyki stanowiący odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie energii wiąże się z powstawaniem nowych instalacji energetycznych, w tym także wykorzystujących lokalnie dostępne odnawialne źródła energii. Wśród nowych instalacji energetycznych najwięcej obaw i powszechnych dyskusji dotyczących ewentualnych przeobrażeń krajobrazu wzbudzają te, które charakteryzuje ponadprzeciętny rozmiar i nietypowy (dla danego obszaru) kształt. Do takich właśnie instalacji należą elektrownie wiatrowe. Są one lokalizowane przede wszystkim na obszarach wiejskich, również tych sąsiadujących z miastami.
Celem badania jest analiza percepcji krajobrazu kulturowego przez lokalną społeczność w kontekście rozwoju energetyki wiatrowej w przestrzeni submiejskiej. Obszarem badawczym jest miasto Sztum i otaczające je obszary wiejskie stanowiące część gminy miejsko-wiejskiej Sztum w województwie pomorskim. Realizując cel pracy, wykonano kwerendę terenową obejmującą także badanie ankietowe wśród mieszkańców miasta i gminy Sztum. Wśród uzyskanych rezultatów badań należy wskazać fakt, że badaną lokalną społeczność cechuje znaczna znajomość tematyki związanej z OZE oraz pozytywny stosunek do występujących w lokalnym krajobrazie kulturowym elektrowni wiatrowych.

SŁOWA KLUCZOWE: przestrzeń submiejska, krajobraz kulturowy, percepcja krajobrazu, energetyka wiatrowa.

 

ZAGOSPODAROWANIE ZBIORNIKA WODNEGO WRAZ Z OTOCZENIEM NA TERENIE ZDEWASTOWANYM

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(1)2018 Stachowski

Piotr Stachowski, Daniel Liberacki, Karolina Kraczkowska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Streszczenie
W pracy przedstawiono koncepcję zagospodarowania rekreacyjnego zbiornika wodnego Władysławów wraz z jego otoczeniem na terenie wyrobiska końcowego po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego KWB „Adamów”. Zaproponowano, zgodnie z Ustawą z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 1995 r. nr 16, poz. 78; art. 20, pkt. 9) połączenie wykonywanych od 2013 r. zabiegów rekultywacji wodnej z zabiegami użytkowania terenów rekultywowanych. Dzięki temu nowy zbiornik wodny w wyrobisku pogórniczym stanie się jeszcze przed zakoń-czeniem rekultywacji atrakcyjnym elementem krajobrazu wchodzącym w skład istniejącego na tym terenie Złotogórskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Akwen powinien pełnić wielofunkcyjną rolę, przede wszystkim rekreacyjną i turystyczną. Zdewastowany krajobraz pogórniczy w stosunkowo krótkim czasie stanie się ostoją przyrody. Kluczową rolę spełni zagospodarowanie docelowe terenu zdewastowanego obejmujące urządzenie plaż oraz pomostów rekreacyjnych z kładkami wędkarskimi. Atrakcją będzie punkt widokowy, dzięki któremu można będzie podziwiać panoramę zbiornika i jego bezpośredniego otoczenia. Na południowej skarpie zaproponowano tarasy pełniące funkcję stabilizacji gruntu oraz siedzisk z pojemnikami na roślinność trawiastą. Z powodu braku infrastruktury jezdnej zaproponowano utwardzenie drogi dojazdowej oraz budowę parkingu tylko z nawierzchni ekologicznej. Ciekawostką, najlepiej widoczną z lotu ptaka, będzie drewniany napis: „WŁADYSŁAWÓW” znajdujący się na granicy części trawiastej i piaszczystej, który również będzie spełniał rolę ławek. Zaproponowana koncepcja wraz z małą architekturą zostanie dopełniona zielenią, która w strefie przybrzeżnej zbiornika zadarni skarpy oraz spowoduje zalesienie północnej i wschodniej linii brzegowej zbiornika. Strefę buforową stworzą drzewa oraz krzewy typowe do umacniania skarp i co bardzo ważne – nadające się na stanowiska ubogie i suche. Na początku będzie to roślinność pionierska, którą z czasem zastąpi roślinność docelowa.

SŁOWA KLUCZOWE: zbiornik wodny, wyrobisko końcowe, rekultywacja wodna, obszary pogórnicze, zmiany krajobrazu

 

INSTRUMENTY PLANISTYCZNE – KREOWANIE POLITYKI PRZESTRZENNEJ W ODNIESIENIU DO  ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I WIELORODZINNEJ W WYBRANYCH GMINACH PODMIEJSKICH OLSZTYNA

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(1)2018 Zysk

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.475

Elżbieta Zysk1, Patrycja Wawrowska2
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie1, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie2

Streszczenie
W ostatnich dziesięcioleciach podmiejskie obszary wiejskie zmieniają swój charakter, dotyczy to głównie ich funkcji rolniczej, którą zastępuje funkcja mieszkaniowa. Czynniki społeczne, ekonomiczne i przestrzenne oddziałują na transformację tych terenów. W istotny sposób na obszary wiejskie wpływają migracje ludności z miasta na obszary wiejskie gmin podmiejskich. Prezentowany artykuł ma na celu wskazanie problemu, który dotyka większość gmin podmiejskich w Polsce: przyrost ludności pociąga za sobą zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni. Polityka przestrzenna stosowana przez władze samorządowe stara się sprostać napływowi potencjalnych mieszkańców. Gminy podmiejskie, jeśli mogą (posiadają tereny atrakcyjne do zamieszkania), przekształcają przestrzeń dotychczas użytkowaną jako rolnicza na tereny z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową za pomocą miejscowych planów zagospodarowaniu terenu oraz decyzji o warunkach zabudowy. Do badań wytypowano dwie gminy podmiejskie – Dywity i Stawigudę. Analiza dotyczy instrumentów planistycznych w zakresie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

SŁOWA KLUCZOWE: suburbanizacja, rozwój mieszkalnictwa na obszarach wiejskich, gminy podmiejskie