Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 5(1-2)2006

Plik do pobrania:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 5(1-2)2006

SPIS TREŚCI

CONTENTS


Ryszard Źróbek

Teoria i praktyka wywłaszczania nieruchomości w Polsce i Niemczech............................. 5
The theory and practise of real estate compulsory purchase in Poland and Germany

Iwona Cieślak

Identyfikacja układu terenów otwartych w mieście Olsztynie ................................... 17 
Identification of an arrangement of open spaces in the city of Olsztyn

Maria Hełdak

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako stymulator rozwoju gospodarczego gminy na 
przykładzie MPZP Oława Przemysł .............................................................. 25
Local plan of spatial management as a stimulant of the economic development of a commune 
based on the example of LPSM Oława Industry

Maria Hełdak       

Procesy przemieszacznia się ludności w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa 
dolnośląskiego w latach 1988, 1996, 2002 ..................................................... 37
Processes of population relocation in rural and town-rural communes of the lower-silesia 
voivodship in 1988, 1996, 2002

Małgorzata Akińcza, Teresa Dzikowska

Próba określenia przysz³ych zmian powierzchni i jakości ubytków rolnych ...................... 55
The attempt on determination future area and qualitative changes of agricultural land

Edward Sawiłow

Analiza dokładności określenia jednostkowej wartości nieruchomości metod¹ korygowania ceny średniej.....63
Analysis of precision of estimating the real estate unitary value using the method of correcting the 
average price

Ryszard Źróbek, Bogdan Statkiewicz

Charakter prawny i umowa leasingu nieruchomości w belgijskim systemie prawnym...................73
The legal nature of a real estate leasing contract in the Belgian legal system