Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 8(2)2009

Plik do pobrania:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 8(2)2009

SPIS TREŚCI
CONTENTS

Sabina Źróbek
Koncepcje wartości nieruchomości....................................................................... 5
Concepts of real estate value

Urszula Litwin, Paweł Zawora
Wartościowanie struktur przestrzennych za pomocą znormalizowanych wskaźników
istotności terenu..................................................................................... 15
Spatial structure valuation with normalized land revelance indicators

Oksana Kuryj, Jan Kuryj
Atrybuty kształtujące ceny lokali mieszkalnych na przykładzie miasta Olsztyna..........................29
The attributes forming housing prices on example of city Olsztyn

Radosław Wiśniewski
Ekonometryczne modelowanie wykorzystania zasobów nieruchomości........................................ 41
Econometric modeling in real estate management planning