Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(1)2017

PRZESTRZENNE I SPOŁECZNO-GOSPODARCZE SKUTKI BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S7 NA ODCINKU OLSZTYNEK – NIDZICA WRAZ Z OBWODNICĄ OLSZTYNKA W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S51 – STUDIUM NA PRZYKŁADZIE WSI SUDWA

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(1)2017 Andrzej Biłozor

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.3

Andrzej Biłozor, Małgorzata Renigier-Biłozor, Natalia Julia Zielińska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie

Rozwój transportu samochodowego przyczynił się do budowy nowoczesnej infrastruktury drogowej. Planowanie nowych dróg, szczególnie szybkiego ruchu, wywiera jednak znaczący wpływ na strukturę przestrzenną terenów niezurbanizowanych. Przeprowadzenie tak dużego przedsięwzięcia, którym jest budowa nowej drogi ekspresowej, pociąga za sobą wiele trwałych skutków dotyczących zarówno przestrzeni, środowiska, jak i aspektów społecznych i gospodarczych. Gospodarowanie przestrzenią na obszarach wiejskich wymaga kompleksowego ujęcia elementów struktury przestrzennej z uwzględnieniem wszystkich czynników społecznych, gospodarczych i przyrodniczych. W artykule przedstawiono przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze skutki budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Olsztynek – Nidzica wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi ekspresowej S51 na przykładzie wsi Sudwa. Badania dotyczyły analizy stanu władania i użytkowania gruntów oraz rozdrobnienia i rozproszenia gruntów indywidualnych. Oceniono również wpływ wybudowanej drogi ekspresowej na strukturę przestrzenną wsi Sudwa oraz strukturę przestrzenną gruntów wybranego gospodarstwa. Społeczno-gospodarcze skutki budowy drogi określono na podstawie przeprowadzonych badań sondażowych wśród mieszkańców wsi Sudwa i okolic.

Słowa kluczowe: gospodarowanie przestrzenią, droga ekspresowa, skutki przestrzenne, skutki społeczno-gospodarcze.

 

TENDENCJE ROZWOJU RYNKU NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(1)2017 Waldemar W. Budner

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.7

Waldemar W. Budner
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Streszczenie

Globalizacja prowadzi do integracji i współzależności państw. Towarzyszy jej tworzenie nowych instytucji, których działalność przekracza granice państwowe. W ostatnich kilkunastu latach na świecie rozwija się dynamicznie rynek nowoczesnych usług biznesowych. W artykule przedstawiono tendencje rozwoju nowoczesnych centrów usług biznesowych w Polsce. Pokazano dynamikę zmian w tym sektorze z prognozą na rok 2017. Określono motywy decyzji inwestorów zagranicznych o lokalizacji centrów outsourcingowych oraz ich związek z rozwojem rynku nieruchomości biurowych. Branża stała się też swoistym motorem napędzającym rynek nowoczesnych nieruchomości biurowych. Powstało prawie 1000 centrów usług, w których stworzono ponad 200 tys. nowych miejsc pracy.

Słowa kluczowe: outsourcing, centra biznesowe, rynek nieruchomości, miasta, Polska

 

BUDŻET PARTYCYPACYJNY TERENÓW ZIELENI NA PRZYKŁADZIE MIASTA OLSZTYN

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(1)2017 Magdalena Nowak

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.9

Magdalena Nowak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie

W krajach Europy Zachodniej coraz częściej mieszkańcy miast chcą współdecydować o wyglądzie przestrzeni publicznych. Budżety obywatelskie cieszą się coraz większą popularnością wśród samorządów. Budżet partycypacyjny jest inicjatywą o ogromnych możliwościach i może stać się początkiem zmian w systemie zarządzania miastem. W polskich miastach jest wciąż zbyt mało zieleni. W Olsztynie udział terenów zieleni (włączając las miejski) w ogólnej powierzchni miasta wynosi ok. 24%. Mimo wykonywanych nasadzeń kompensacyjnych i innych działań podejmowanych w celu zwiększenia liczby terenów zieleni, obszarów tego typu jest w mieście wciąż zbyt mało. W artykule przedstawiono propozycję wydzielenia w budżecie obywatelskim zielonego budżetu, ze względu na niski, na poziomie ok. 13%, udział projektów dotyczących zieleni. Zaproponowano także działania, które można zrealizować w ramach „zielonego budżetu” partycypacyjnego w Olsztynie.

Słowa kluczowe: budżet partycypacyjny, tereny zieleni, Olsztyn

 

METODYKA WERYFIKACJI CECH RYNKOWYCH WPŁYWAJĄCYCH NA POZIOM CEN TRANSAKCYJNYCH I JEJ ZASTOSOWANIE W PROCESIE SCALENIA GRUNTÓW

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(1)2017 Monika Siejka

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.10

Monika Siejka
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Streszczenie

Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w różnych dziedzinach gospodarki wymusza konieczność uwzględniania tego faktu w pracach scalania i wymiany gruntów. Zmiana struktury własności i użytkowania gruntów korzystnie wpływa nie tylko na rozwój rolnictwa, lecz także na rozwój funkcji pozarolniczych obszaru objętego scaleniem. Podstawą prawidłowego wykonania scalenia i wymiany gruntów jest przeprowadzenie szacunku gruntów wolnego od błędów i wad. Wobec coraz lepiej rozwijającego się rynku nieruchomości, również w zakresie gruntów rolnych, zasadne jest wykorzystanie cen transakcyjnych do szacunku gruntów na potrzeby ich scalenia i wymiany. Rozwiązanie to ułatwi wzajemne rozliczenia między uczestnikami scalenia, pozwoli na obrót gruntami w procesie scalenia, a także wpłynie na dokładność określania wartości gruntów posiadanych przez uczestników scalenia, szczególnie w aspekcie rozwoju funkcji pozarolniczych. Obowiązujące obecnie przepisy prawne dopuszczają wycenę w oparciu o ceny transakcyjne w sytuacji nieokreślenia zasad szacunku przez uczestników scalenia. Przepisy te nakładają jednak istotne ograniczenie, którym jest wykorzystanie cen uzyskiwanych w sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych. Tak oszacowana wartość nie spełnia znamion wartości rynkowej. Podjęte w pracy badania, przeprowadzone na obszarze o charakterze rolniczym, potwierdzają tezę, że poziom cen transakcyjnych nieruchomości rolnych zależy od cech charakterystycznych dla lokalnego rynku nieruchomości. Chcąc uniknąć błędów wadliwego oszacowania nieruchomości z powodu niewłaściwego wskazania liczby i rodzaju cech decydujących o poziomie cen, należy przeprowadzić ich weryfikację.

Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, nieruchomość rolna, cena transakcyjna, scalenie i wymiana gruntów, wartość szacunkowa gruntów

 

POTENCJAŁ REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY ŁĄCZNIKOWEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE UL. LIPOWEJ W LUBLINIE

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(1)2017 Ewa Trzaskowska

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.11

Ewa Trzaskowska, Aneta Miszczuk
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II                            

Streszczenie

Jakość przestrzeni publicznych zależna jest od wielu czynników. Mają na nią wpływ: wyraz wizualny, estetyka, design, architektura, zieleń, ale też dostępność dla różnych użytkowników i zapewnienie bezpieczeństwa. W pracy oceniono pod względem możliwości wykorzystania rekreacyjno-wypoczynkowego jedną z historycznych ulic Lublina, położoną w centrum miasta. Ma ona różnych użytkowników: mieszkańców okolicznych kamienic, odwiedzających galerię handlową, uczniów szkół, studentów i pracowników licznych urzędów zlokalizowanych w pobliżu. Jednak tylko w minimalnym stopniu wykorzystywana jest do wypoczynku, stanowi przede wszystkim przestrzeń do przemieszcza- nia się. Głównym celem była charakterystyka tego linearnego systemu ruchu pieszego i ocena jego potencjału jako przestrzeni publicznej służącej mieszkańcom do wypoczynku. Zaproponowano również rozwiązania służące wypoczynkowi. Podjęte w pracy problemy mogą przyczynić się do wypełnienia luki w projektowaniu przestrzeni publicznych.

Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, ulice, wypoczynek, Lublin