Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(4)2017

PRZYSZŁE OBIEKTY KATASTRU 3D W POLSCE

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(4)2017 Bydlosz

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.447

Jarosław Bydłosz
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Streszczenie
Tematyka katastru trójwymiarowego, zwanego potocznie katastrem 3D, pojawia się szerzej od warsztatów, które odbyły się w Delft, w 2001 roku. W drugiej dekadzie XXI wieku tematyka ta zyskuje coraz większą popularność, również w Polsce.
Jak wiadomo obiektami polskiego katastru są działki, budynki oraz lokale będące samodzielnymi nieruchomościami. W świecie realnym działka jest powierzchnią, gdzie dla każdego jej punktu określone są współrzędne (x, y, z). Natomiast budynek i lokal są bryłami, bądź grupą brył. Na mapie działka i budynek są wielobokami (z ewentualnymi enklawami), a lokal ma odniesienie przestrzenne tylko pośrednio poprzez budynek, w którym się znajduje. Również w bazie katastralnej budynek i lokal posiadają atrybuty odnoszące się do trzeciego wymiaru, działka natomiast jest przedstawiana w płaszczyźnie XY.
Pojawiają się pytania, czy w przyszłym katastrze 3D obiekty te mają być takimi samymi obiektami, jak obecnie i czy do ich opisu w bazie katastralnej dodana zostanie jedynie współrzędna z czy też należy wybrać drugi wariant, gdzie powstanie działka, która będzie bryłą a jednym z jej atrybutów będzie objętość. Zagadnienia te zostały szeroko rozwinięte w artykule.

Słowa kluczowe: kataster 3D, działka ewidencyjna, budynek, lokal

 

DENDROFLORA PRZYDROŻNYCH OBIEKTÓW SAKRALNYCH W GMINIE TRZYDNIK DUŻY (WOJ. LUBELSKIE)

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(4)2017 Kulesza

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.448

Piotr Kulesza, Magdalena Lubiarz, Małgorzata Żak-Kulesza
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Streszczenie
Wśród wielu elementów polskiego krajobrazu na szczególną uwagę zasługują przydrożne obiekty sakralne. Są one świadectwem narodowej i lokalnej tożsamości oraz wyrazem zakorzenionych od wieków wartości religijnych. Ponadto przydrożne krzyże i kapliczki otoczone drzewami i krzewami są akcentami w przestrzeni o szczególnej wartości dekoracyjnej i kulturowej. Obecność roślinności podnosi wartość kompozycyjną tych obiektów, dopełnia ich strukturę przestrzenną i podkreśla walor estetyczny. Praca przedstawia wyniki badań dotyczących przydrożnych obiektów sakralnych przeprowadzonych na terenie gminy Trzydnik Duży zlokalizowanej w województwie lubelskim. Niniejsze badania mają charakter inwentaryzacyjny. Na ich podstawie określono skład gatunkowy, zdrowotny i wiekowy dendroflory towarzyszącej przydrożnym obiektom sakralnym. Na terenie opracowania zinwentaryzowano 73 przydrożne obiekty sakralne. Stwierdzono, że aż 53 spośród nich towarzyszą drzewa i krzewy reprezentujące 42 gatunki. Najczęściej spotykane są lipy, lilaki i żywotniki. Stan zdrowotny dendroflory jest zróżnicowany, jednak aż 78% badanych drzew i krzewów charakteryzuje się bardzo dobrym lub dobrym stanem zdrowotnym.

Słowa kluczowe: dendroflora, przydrożne obiekty sakralne, krajobraz, Trzydnik Duży, krzyż, kapliczka

 

WARTOŚĆ KATASTRALNA NIERUCHOMOŚCI W PROCESIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(4)2017 Kuryj

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.449

Jan Kuryj, Ryszard Źróbek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie
Od 2001 roku z różną intensywnością modernizowana i dostosowywana do zmian w przepisach z zakresu geodezji i systemów informacyjnych jest ewidencja gruntów i budynków ( EGiB ). Ma to na celu przekształcenie tego systemu we współczesny kataster nieruchomości, spełniający założenia opracowane przez FIG i FAO. Modernizacja katastru wiąże się także z budową zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN) oraz dostosowaniem zakresu informacyjnego i formatów wymiany danych do standardów krajów członkowskich Unii Europejskiej. Kataster ma być także głównym źródłem zasilającym system podatków od nieruchomości w informację o nieruchomościach. W tym celu wprowadzono do rejestrów ewidencji gruntów i budynków nowy atrybut, zwany „wartością katastralną”. Wartość ta nie ma wciąż praktycznego zastosowania, ponieważ nie została jeszcze ustalona i wpisana katastru nieruchomości. Zgodnie z przepisami prawnymi wartość ta będzie miała status wartości urzędowej.
W opracowaniu przedstawiono powiązania i relacje pomiędzy powszechną taksacją nieruchomości a ewidencją gruntów i budynków, analizę uregulowań prawnych pod kątem występowania w nich wad systemowych, utrudniających wprowadzenie w życie tej procedury. Zaproponowano także potrzebę rozszerzenia zakresu informacji w modernizowanej ewidencji gruntów i budynków, celem zwiększenia jej użyteczności przy przeprowadzeniu powszechnej taksacji nieruchomości i ustalaniu wartości katastralnych nieruchomości.

Słowa kluczowe: gospodarka nieruchomościami, kataster nieruchomości, powszechna taksacja nieruchomości, wartość katastralna, ewidencja gruntów i budynków

 

PROBLEMATYKA PRZECIWDZIAŁANIA ZANIECZYSZCZENIOM POWIETRZA W PRACACH PROJEKTOWYCH URBANISTÓW I ARCHITEKTÓW W KONTEKŚCIE WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTUR I SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(4)2017 Michalik

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.450

Anna Michalik1, Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska2, Maja Wojtkiewicz3
Urbaneo1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie2
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu3

Streszczenie
Jednym z zagadnień, aktualnie nagłaśnianych w środkach masowego przekazu w Polsce, a odnoszącym się do planowania przestrzennego, jest zanieczyszczenie powietrza. Przy tworzeniu opracowań projektowych i prób włączenia, przez urbanistów i architektów, dedykowanych rozwiązań służących przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom powietrza, na każdym etapie prac bardzo ważnym zagadnieniem jest dobór i jakość danych. Czynności w ramach realizacji poszczególnych etapów prac mogą być mniej pracochłonne a jednocześnie bardziej dokładne, jeżeli rozważy się wykorzystanie takich rozwiązań jak infrastruktury i systemy informacji przestrzennej. Celem artykułu jest analiza, bazując na doświadczeniach zawodowych autorów niniejszej publikacji, możliwości wykorzystania infrastruktur i systemów informacji przestrzennej jako źródeł danych oraz analiz na potrzeby prac projektowych, prowadzonych przez polskich urbanistów i architektów, związanych z poprawą jakości powietrza. Celem szczegółowym jest przedstawienie, na podstawie przeglądu literatury, przykładów rozwiązań projektowych, które mogą służyć przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom powietrza.

Słowa kluczowe: smog, ochrona powietrza, analiza przestrzenna, dane przestrzenne, planowanie przestrzenne

 

LUKA REMONTOWA W ZARZĄDZANIU GMINNYMI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(4)2017 Muczynski

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.451

Andrzej Muczyński
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie
W następstwie przejścia od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej, władze państwowe wycofały się z bezpośredniej interwencji w sektorze mieszkaniowym. Jednocześnie obowiązki związane ze świadczeniem publicznej pomocy mieszkaniowej na rzecz obywateli zostały przekazane gminom. Aby umożliwić gminom realizację powierzonych zadań, przekazano im w drodze komunalizacji publiczne zasoby mieszkaniowe, którymi zarządzanie i których utrzymanie przysparzało wielu problemów. Zasoby te charakteryzują się niskim standardem jakościowym i złym stanem technicznym w efekcie wieloletnich zaniedbań w zakresie gospodarki remontowej. Niedostateczna aktywność gmin w tym zakresie spowodowała powstanie w komunalnych zasobach mieszkaniowych zjawiska luki remontowej, która prowadzi do realnego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz do dekapitalizacji i likwidacji tych zasobów w dłuższym okresie.
W artykule przedstawione zostało zjawisko luki remontowej w gminnych zasobach mieszkaniowych od strony teoretycznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej istoty, przyczyn powstawania i metod pomiaru. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnione oceną empiryczną rzeczywistych rozmiarów luki remontowej w zasobach mieszkaniowych miasta Olsztyna z wykorzystaniem metody stopy remontowej. Badania empiryczne potwierdziły tendencję ciągłego utrzymywania się znacznych rozmiarów luki remontowej w zasobach mieszkaniowych miasta Olsztyna, jednakże w badanym okresie sytuacja w tym zakresie uległa znaczącej poprawie.

Słowa kluczowe: luka remontowa, gminne zasoby mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, miasto Olsztyn

 

WYZNACZENIE PIONOWOŚCI KOMINA Z ZASTOSOWANIEM SKANOWANIA LASEROWEGO

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(4)2017 Piech

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.452

Izabela Piech, Bogusława Kwoczyńska,  Szymon Łukaszewicz
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Streszczenie
W artykule przedstawiono aspekty wyznaczenia pionowości komina w oparciu o pomiary fotogrametryczne. Pomiary zostały wykonane przy wykorzystaniu skanera LeicaGeosystems model Scan Station P40.
Zakres prac obejmował pozyskanie i połączenie chmur punktów, a następnie opracowanie na ich podstawie modelu 3D.
Połączenie pojedynczych skanów wykonano z wykorzystaniem kul o średnicy 15 cm z dokładnością na poziomie 0,005 m.. Pomiary zostały wykonane z trzech stanowisk, po to by uzyskać maksymalną ilość informacji o badanym obiekcie. Modelowanie pozyskanych danych przeprowadzono w środowisku oprogramowania MicroStation.

Słowa kluczowe: pionowość komina, naziemny skaning laserowy, orientacja skanów, dokładność skanowania, model 3D, budowle wieżowe, pomiary odkształceń

 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W STREFIE PODMIEJSKIEJ OLSZTYNA

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(4)2017 Szczepanska

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.453

Agnieszka Szczepańska, Małgorzata Gerus-Gościewska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie
Rozwój przestrzenny miasta objawia się zmianami zachodzącymi w jego strefie podmiejskiej. W głównej mierze są one skutkiem migracji ludności na tereny okalające miasto, przy czym dotyczy ona zwłaszcza ludności w wieku przed- i produkcyjnym. Migracje te znajdują swoje odzwierciedlenie w rozwoju aktywności społecznej i gospodarczej ludności. Aktywność społeczna ludności przejawia się w działalności organizacji pozarządowych, działających najczęściej w celu realizacji lokalnych interesów i zaspokajania potrzeb mieszkańców w dziedzinie sportu i rekreacji, kultury, oświaty, itp. Aktywność gospodarcza przejawia się w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości wpływającej na rozwój społeczno-gospodarczy tych obszarów. W celu zobrazowania aktywności społeczno-gospodarczej, będącej pochodną procesów suburbanizacji, przeprowadzono analizy strefy podmiejskiej Olsztyna w zakresie działalności organizacji pozarządowych oraz prowadzonych działalności gospodarczych. Wynik przeprowadzonych analiz pozwolił na wskazanie lokalnych obszarów rozwoju i zasięgu oddziaływania ośrodka miejskiego w tym zakresie. Największa aktywność gospodarcza została odnotowana w jednostkach przestrzennych zlokalizowanych w sąsiedztwie granic administracyjnych miasta oraz stanowiących ośrodki gminne. Szerszy zasięg oddziaływania dotyczy aktywności społecznej, a dominującymi obszarami działań są sport i turystyka oraz rozwój lokalny.

Słowa kluczowe: tereny podmiejskie, aktywność społeczno-gospodarcza, organizacje pozarządowe, działalność gospodarcza