Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 18(1)2019

WALORYZACJA KRAJOBRAZU I KREACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE KĄPIELISKA MIEJSKIEGO W MRĄGOWIE

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.3650

Mariusz Antolak, Natalia Małkowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie
Istnieje wiele metod waloryzacji krajobrazu [Antolak, Młynarczyk 2013] ukazujących ocenę wartości obszaru m. in. pod względem przydatności i predyspozycji terenu do określonych funkcji czy stopnia atrakcyjności wizualnej. Metody opierają się głównie na eksperckim doświadczeniu osoby oceniającej krajobraz „obiektywnie”. Koncepcja projektowa kąpieliska miejskiego przy jeziorze Czos w Mrągowie została opracowana w oparciu o wybrane metody badawcze. Zastosowano metodę krzywej wrażeń Wejcherta oraz przeprowadzono pilotażowe badania angażujące w proces projektowy wizualnych użytkowników przestrzeni. Zastosowane metody waloryzacji krajobrazu pozwoliły na graficzną prezentację doznań i wrażeń osób użytkujących teren i pomogły w sformułowaniu wytycznych projektowych.

Słowa kluczowe: waloryzacja społeczna, tereny nadwodne, koncepcja projektowa, architektura krajobrazu, analiza krajobrazu, Mrągowo

 

ŚCIEŻKI WIDOKOWE NA OBSZARACH CHRONIONYCH NA PRZYKŁADZIE UŻYTKU EKOLOGICZNEGO ROZLEWISKO MORĄSKIE

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.3651

Mariusz Antolak, Ewelina Pochodyła
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie
Ścieżki dydaktyczne przebiegają bardzo często przez tereny objęte różnymi formami ochrony przyrody. Ich projektowanie powinno być podporządkowane zasadom ochrony środowiska, dlatego też niezwykle ważne jest umiejętne kształtowanie ich otoczenia. W procesie projektowym należy zaproponować rozwiązania, które uatrakcyjnią te obszary i nie wpłyną negatywnie na przedmiot ich ochrony. Jednym z rodzajów ścieżek dydaktycznych są ścieżki widokowe. Mają zróżnicowany charakter i pełnią różne funkcje związane przede wszystkim z ich lokalizacją. W pracy zaprezentowano koncepcję zagospodarowania ścieżki widokowej wzdłuż fragmentu Rozlewiska Morąskiego, która została stworzona w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz.

Słowa kluczowe: tereny chronione, architektura krajobrazu, edukacja ekologiczna, ścieżka dydaktyczna, Morąg

 

REVITALIZATION OF URBAN SPACE – CASE STUDY OF GHENT, BELGIUM

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.3560

Jadwiga Biegańska, Stefania Środa-Murawska, Krzysztof Rogatka, Dominika Finc, Mariusz Cielicki, Wojciech Kuczmowski, Michał Kwiatkowski, Martin Werner, Lilianna Kopczyńska
Nicolaus Copernicus University in Toruń,

Streszczenie
Revitalisation is a natural consequence of social, economic and spatial transformations taking place around the world. This process seems to be particularly dynamic in Europe where it is a characteristic answer to the industrialisation of the turn of the 20th century. Revitalisation, understood as a reaction to the appearance of degradation processes and negative socio-economic consequences related to them in the urban space, seems to be the answer to adverse phenomena and processes taking place in the urban space, in particular in highly developed regions of the world. In the study, authors considered the urban revitalization as the case study of Ghent. Ghent, the second-largest city in the Flamish Region in Belgium after Antwerp (253,266 residents as at 2017), located in the Flemish Region, is among the first cities in Europe to have noticed the opportunities related to the correct planning of revitalization. The main source of data for this paper consists in an on-site query performed between August and September 2016. During the query, the researchers confronted information contained in the zoning plans with the facts, and carried out a questionnaire survey. Four different parts of Ghent implementing revitalisation projects were covered by the study, including The Sint-Pieters Station site, Brugse Poort, Oude Dokken, Dampoort. In order to follow the manner in which revitalisation is perceived in different parts of the city, respondents were asked what they thought were the problems present in the discussed parts of the city and, consequently, what projects were implemented there; what were the advantages of the implemented projects; and finally how they assessed prior activity in this field and what else should be done in the future within the implemented revitalisation projects in the discussed areas. In our study we have shown that Ghent’s authorities have created a good vision of the revitalisation process with significant support from the city’s inhabitants.

Słowa kluczowe: revitalization, dysfunctional areas, urban, Ghent, Belgium

 

RONDO WIATRACZNA W WARSZAWIE – CENTRUM LOKALNE CZY REGIONALNE

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.3652

Małgorzata Denis, Anna Majewska
Politechnika Warszawska

Streszczenie
Rondo Wiatraczna, usytuowane w „sercu” Warszawskiego Grochowa, mimo swojej dobrej lokalizacji, stanowi obecnie miejsce zaniedbane, bez własnej tożsamości. Celem pracy jest przeprowadzenie analizy badawczo – projektowej tego obszaru, oraz wskazanie głównych zadań z zakresu architektury i urbanistyki, które powinny zostać wdrożone, tak aby móc przeprowadzić przekształcenia tego miejsca. Jednym z najważniejszych elementów jest budowa II linii metra, która może pociągnąć za sobą dalsze zmiany m.in.: przebiegu głównych dróg, przebudowanie lub zlikwidowanie pętli tramwajowej, modernizację istniejących budynków, likwidację obiektów dysharmonizujących z otoczeniem. Takie zmiany pozwolą na stworzenie przestrzeni publicznych, skwerów, palców, ciągów pieszych, tak aby ludzie odzyskali to miejsce na nowo.

Słowa kluczowe: modernizacja, rondo Wiatraczna, przestrzeń publiczna

 

WŁĄCZENIE PREFERENCJI POTENCJALNYCH NABYWCÓW NIERUCHOMOŚCI W PROCES ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ JAKO STYMULACJA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.3653

Małgorzata Gerus-Gościewska, Dariusz Gościewski, Agnieszka Szczepańska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie
Głównymi zadaniami planowania przestrzennego wynikającymi z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, są zachowanie ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Ocena stanu ładu przestrzennego w miastach daje wyniki niezadawalające. Przestrzeń projektowana jest przez wykwalifikowanych specjalistów, lecz często bez uwzględnienia preferencji użytkowników co do jej kształtu. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obliguje do partycypacji społecznych w procesie planowania przestrzennego. Jednym z instrumentów realizacji tego zadania może być zaaplikowanie wyników uzyskanych z metod heurystycznych. Stan ładu przestrzennego ma związek z bezpieczeństwem w przestrzeni, co z kolei ma wpływ na zrównoważony rozwój. W pracy zawarto wyniki badań ankietowych, których celem było, między innymi, uzyskanie informacji na temat odbioru bezpieczeństwa w przestrzeni Olsztyna, przez jej mieszkańców. Wyniki uzyskane w trakcie badań pozwalają na stwierdzenie, że ważnym elementem determinujący wybór miejsca zamieszkania jest stan bezpieczeństwa w przestrzeni. Należy podjąć starania o poprawę ładu przestrzennego w przestrzeni w celu poprawy bezpieczeństwa, co przyczyni się z kolei do zachowania zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: cechy przestrzeni, przestrzeń miasta, zarządzanie przestrzenią, bezpieczeństwo w przestrzeni

 

POTENCJAŁ WIEJSKICH OBSZARÓW PERYFERYJNYCH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Zofia Kołoszko-Chomentowska1, Marek Zdziarstek2
Politechnika Białostocka1, Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku2

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.3655

Streszczenie
Za regiony peryferyjne uznaje się województwa Polski Wschodniej, m.in. województwo podlaskie. Celem pracy było ocena potencjału rozwojowego województwa podlaskiego po kilkunastu latach funkcjonowania w strukturach unijnych. Województwo to charakteryzuje się cechami regionów peryferyjnych. Wartość PKB jest ciągle niższa o około 30% od średniej wartości dla kraju, w części gmin występują procesy depopulacyjne. Region jest spolaryzowany wewnętrznie pod względem potencjału rozwojowego. Niska jest aktywność ekonomiczna mieszkańców. Wysoki poziom rolnictwa pozwala na utrzymanie czołowej pozycji w produkcji mleka. Uzasadnione jest zatem wspieranie wiodącej roli rolnictwa.

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, peryferyjność, rozwój, depopulacja

 

ROLA KAPITAŁU LUDZKIEGO I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W ROZWOJU LOKALNYM W OPINII PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.3656

Barbara Kryk
Uniwersytet Szczeciński

Streszczenie
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: czy przedstawiciele samorządów terytorialnych są świadomi roli miękkich czynników endogenicznych, zwłaszcza kapitału ludzkiego i partycypacji społecznej w rozwoju lokalnym? Odpowiedź na to pytanie jest istotna, zwłaszcza w kontekście nowego paradygmatu rozwoju regionalnego i lokalnego, który podkreśla równorzędność, a nawet wręcz ich nadrzędność w stosunku do czynników egzogenicznych. By te czynniki przyczyniły się do rozwoju muszą zaistnieć określone uwarunkowania temu sprzyjające, m.in. władza lokalna powinna być świadoma ich roli w tym procesie. Dlatego też publikacja na ten temat wpisuje się w nurt aktualnych zagadnień badawczych. W artykule wykorzystano metody: badania ankietowego, dedukcji i wnioskowania statystycznego, co umożliwiło sformułowanie wniosków o postrzeganiu znaczenia badanych czynników przez przedstawicieli samorządów terytorialnych (JTS). Z badań wynika, że przedstawiciele samorządów są świadomi roli kapitału ludzkiego i partycypacji społecznej w rozwoju lokalnym, ale jej poziom nie jest najwyższy. W związku z tym niezbędne wydaje się podniesienie poziomu ich świadomości na ten temat przez odpowiednie działania.

Słowa kluczowe: rozwój lokalny, miękkie czynniki endogeniczne, kapitał ludzki, partycypacja społeczna

 

ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE WYKORZYSTANIA FUNDUSZY PROGRAMÓW POMOCOWYCH UE – PRZYKŁAD GMIN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.3657

Roman Rudnicki, Anna Dubownik
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Streszczenie
Artykuł stanowi próbę zbilansowania funduszy programów pomocowych unijnych na poziomie gmin województwa kujawsko-pomorskiego w ramach pierwszej pełnej perspektywy finansowej UE (lata 2007-2013). Analizą objęto ogół środków programów unijnych, z wydzieleniem płatności bezpośrednich, programów ukierunkowanych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny RYBY) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego i programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki. Wykazano, że poziom i struktura wydatkowania tych środków charakteryzują się silnym zróżnicowaniem przestrzennym – mają istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, przez co problematyka ta powinna stanowić warunek sine qua non gminnych opracowań planistycznych.

Słowa kluczowe: programy pomocowe UE, opracowania planistyczne, gminy województwa kujawsko-pomorskiego

 

ATRAKCYJNOŚĆ WIZUALNA CIĄGÓW PIESZYCH W MIASTACH

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.3658

Ewa Trzaskowska, Paweł Adamiec
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Streszczenie
Jedną z najważniejszych aktywności człowieka w miastach jest jego przemieszczanie się, odbywające się wzdłuż wytyczonych w terenie linearnych systemów. Za szczególnie wartościowe uznaje się poruszanie piesze po chodnikach. W celu upowszechnienia tej aktywności, miasto powinno zwiększyć liczbę i podnieść jakość dobrze ukształtowanych przestrzeni publicznych. Przedmiotem pracy są zagadnienia, związane z weryfikacją istniejących układów oraz projektowaniem nowych linearnych systemów ruchu pieszego. Głównym celem artykułu było poznanie opinii respondentów na temat pieszych tras komunikacyjnych oraz opracowanie wytycznych do poprawy ich funkcjonowania. Poruszane problemy dotyczą również wpływu poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego i wyposażenia chodników na atrakcyjność szlaków liniowych.

Słowa kluczowe: ciągi pisze, chodniki, komunikacja, atrakcyjność wizualna

 

KLIMAT PRAWNO-ADMINISTRACYJNY JAKO CZYNNIK KSZTAŁTOWANIA WARTOŚCI BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W WYBRANYCH GOSPODARKACH

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.3659

Paweł Zasadzki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie
Głównym celem przeprowadzonych badań i analiz była ocena zmian determinant klimatu prawno-instytucjonalnego w aspekcie kształtowania wartości napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Badaniem objęto wybrane kraje Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2007-2016. Dokonano analizy wartości napływu kapitału zagranicznego oraz skumulowanego napływu (bezpośrednich inwestycji zagranicznych) BIZ wyrażonych ogółem i w wartości per capita. Zarejestrowane wartości oraz ich zmiany odniesiono do przekształceń, których dokonano w prawno-administracyjnych determinantach prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych gospodarkach. Przeprowadzone badania dowodzą istnieniu pewnych zależności występujących między napływem BIZ, a klimatem prawno-administracyjnym danego kraju, jego poszczególnymi wskaźnikami oraz tempem wprowadzanych zmian w tej materii. Do analizy wykorzystano dane opracowane na zlecenie Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (z lat: 2007-2017), Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Grupy Banku Światowego (z lat: 2007 oraz 2016).

Słowa kluczowe: kapitał zagraniczny, klimat inwestycyjny, czynniki lokalizacji, instytucje publiczne, regulacje prowadzenia działalności, reformy prawno-administracyjne