Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(3)2017

ANALIZA SWOT/TOWS JAKO METODA OKREŚLANIA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO 

Plik do pobrania:  Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(3)2017 Bieda

Agnieszka Bieda, Anna Brzozowska
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie,

Streszczenie 
Podstawą do określenia celów polityki przestrzennej jest analiza stanu czynników oraz kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzeni, która poprzedza powstanie miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego. Analiza taka prowadzona może być na różne sposoby. Jedną z wykorzystywanych w tym celu metod postępowania jest analiza SWOT/TOWS.
Zamierzeniem autorów było sprawdzenie czy służącą do porządkowania i analizy informacji heurystyczną metodę SWOT/TOWS, przeprowadzoną w pełnym wymiarze, można zastosować do identyfikacji czynników wpływających na rozwój przestrzenny oraz do wskazania kierunków jego rozwoju.
W artykule przedstawiono analizę dla miasta Niepołomice (gmina Niepołomice, powiat wielicki,
województwo małopolskie)..

Słowa kluczowe: polityka przestrzenna, specjalna strefa ekonomiczna, Krakowski Obszar Metropolitalny, analiza SWOT/TOWS, miasto Niepołomice

 

WIELOKRYTERIALNA OCENA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO WYBRANYCH JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(3)2017 Cegielska

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.456

Katarzyna Cegielska, Marta Szylar, Anita Kukulska
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Streszczenie
Rozwój społeczny i ekonomiczny zawsze odbywa się w określonej przestrzeni. Przestrzeń, jako środowisko życia ludzi, jest czynnikiem ograniczonym i nieodnawialnym. Interdyscyplinarne podejście do gospodarowania przestrzenią jest koniecznością wynikającą z przepisów prawa (zasad zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego).
Celem badania było sprawdzenie poziomu potencjału rozwojowego wybranych gmin powiatu krakowskiego bezpośrednio graniczących z Krakowem. Zestaw wskaźników dotyczył czterech obszarów tematycznych: społeczeństwa, gospodarki, środowiska i planowania przestrzennego. Dane statystyczne obejmowały rok 2015 i pochodziły z Banku Danych Lokalnych (BDL). W badaniu zastosowano metody benchmarkingu i typologii, co uwiarygodniło wyniki. Analiza może stanowić narzędzie wspomagające decyzje podejmowane przez władze jednostek administracyjnych podczas procedury sporządzania opracowań planistycznych, strategii i programów gminnych.

Słowa kluczowe: potencjał rozwojowy, typologia, benchmarking, powiat krakowski

 

ROZBIEŻNOŚĆ OCEN W GRUPOWYM PODEJMOWANIU DECYZJI, JAKO ISTOTNA INFORMACJA PRZY ROZSTRZYGANIU KONFLIKTÓW PRZESTRZENNYCH 

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(3)2017 Jaroszewicz

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.457

Joanna Jaroszewicz
Politechnika Warszawska

Streszczenie 
Podejmowanie decyzji przestrzennych związanych z alokacją funkcji zagospodarowania związane jest z problemem rozstrzygania konfliktów przestrzennych. Do określenia przydatności terenu wykorzystywane są systemy informacji geograficznej i metody analiz wielokryterialnych. Coraz częściej do procesu analizy dopuszczane są grupy uczestników, które pełnią zróżnicowane role w procesie podejmowania decyzji i mają różne cele. Rozbieżność ocen między poszczególnymi członkami grupy może być analizowana i mogą zostać wyznaczone miary tej rozbieżności. Wyznaczone, poprzez analizę wielokryterialną, mapy przydatności terenu stanowią dane wejściowe do analizy wielocelowej alokacji funkcji terenu. W metodach heurystycznych stosowane są różne podejścia, gdy występuje konflikt przestrzenny. W pracy przedstawiono procedurę analizy, w której przyjęto, iż przestrzenna miara rozbieżności ocen decydentów powinna być uwzględniona w rozstrzyganiu konfliktów przestrzennych.

Słowa kluczowe: alokacja funkcji terenu, proces analizy, AHP, algorytm heurystyczny, niepewność wyników

 

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU „GLINIANEK” W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI POZNANIA

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(3)2017 Liberacki

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.458

Daniel Liberacki, Piotr Stachowski, Dawid Gębski 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Streszczenie
W artykule, który powstał w ramach pracy dyplomowej realizowanej na kierunku Architektura
Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (Gębski 2016), przedstawiono koncepcję zagospodarowania glinianek – terenu znajdującego się w granicach Poznania. Mimo lokalizacji w bliskiej odległości od wielu osiedli mieszkaniowych, teren ten charakteryzuje się dużymi walorami przyrodniczymi oraz krajobrazowymi. Równie ważnym aspektem jest kulturowa przeszłość tego miejsca. Kilkadziesiąt stawów powstało wskutek wydobycia pokładów gliny, która w wielu pobliskich cegielniach była przetwarzana na materiał budowlany.
Po wykonaniu analiz wyznaczono trzy strefy funkcjonalne omawianego terenu, umożliwiające
zarówno uprawianie różnego typu sportów, jak i rekreacji. Obszar będący najcenniejszym miejscem pod względem przyrodniczym zdecydowano się zachować w niezmienionej formie. Kolejny fragment analizowanego obszaru stanowi łowisko wędkarskie oraz stadnina koni istniejąca na wydzierżawionym fragmencie powierzchni. Trzecia strefę przewidziano jako holistyczne miejsce integracji lokalnej społeczności poprzez umożliwienie mieszkańcom pobliskich osiedli różnych aktywności.

Słowa kluczowe: zbiornik wodny, koncepcja zagospodarowania terenu

 

PROPOZYCJA OKREŚLANIA WARTOŚCI RYNKOWEJ GRUNTÓW LEŚNYCH I ZADRZEWIONYCH W WARUNKACH OGRANICZONEGO RYNKU

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(3)2017 Nowak

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.460

Magdalena Nowak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie
Ograniczony rynek gruntów leśnych i zadrzewionych wymusza konieczność odrębnej wyceny gruntu oraz jego części składowych, tj. drzewostanu czy zadrzewień. W praktyce możliwości szacowania samych gruntów w podejściu porównawczym, i używane dotychczas procedury wyceny gruntów leśnych i zadrzewionych, wskazują na stosowanie metody wskaźników szacunkowych gruntów. Uzyskiwane tę metodą wyniki budzą wątpliwości czy można je traktować jako wartości rynkowe.
Celem pracy jest analiza dotychczasowych procedur szacowania gruntów leśnych i zadrzewionych oraz uzasadniona propozycja ich zmian w przypadku funkcjonowania ograniczonego rynku tego typu nieruchomości.
W przypadku wyceny gruntów leśnych metodą wskaźników szacunkowych wartość tych gruntów jest iloczynem wskaźnika szacunkowego gruntu leśnego (zależnego od typu siedliska i okręgu podatkowego), powierzchni i szczególnych cech gruntu oraz ceny 1 m3 drewna na rynku lokalnym (według danych nadleśnictwa). W ujęciu czasowym wartość gruntu leśnego zmienia się tak jak ceny 1 m3 drewna. Aktualnie wartości 1 ha gruntu leśnego rzadko przekraczają poziom 10 tys. złotych.
W przeprowadzonych metodą analizy badaniach cen publikowanych przez GUS z lat 2004–2016
stwierdzono następujące zmiany cen:
– wzrost ceny 1 m3 drewna, a tym samym wzrost wartości 1 ha gruntu leśnego o 59%,
– wzrost ceny 1 dt ziarna żyta, a tym samym wzrost wartości 1 ha gruntu zadrzewionego o 36%,
– wzrost ceny 1 ha użytków rolnych o 494%,
– wzrost ceny 1 ha gruntów rolnych V i VI klasy o 535% .
Uzyskane w badaniach tak duże dysproporcje cen, pogłębiające się wraz z upływem czasu, upoważniają do kwestionowania procedur wyceny gruntów leśnych i zadrzewionych metodą wskaźników szacunkowych gruntów. W pracy zaproponowano nowy sposób szacowania takich gruntów w nawiązaniu do średnich cen gruntów rolnych na rynku lokalnym. Powiązano (i uzasadniono) cenność rynkową gruntów leśnych wyrażoną żyznością siedlisk leśnych z bonitacją gruntów rolnych. W proponowanej metodzie uwzględniono szczególne cechy wycenianego gruntu leśnego i zadrzewionego.

Słowa kluczowe: grunty leśne i zadrzewione, szacowanie, ograniczony rynek

 

WPŁYW ŁADU PRZESTRZENNEGO NA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW NA PRZYKŁADZIE JÓZEFOSŁAWIA W GMINIE PIASECZNO

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(3)2017 Majorek

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.459

Agnieszka Majorek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Streszczenie
Kształtowanie ładu przestrzennego stanowi jeden z głównych celów planowania przestrzennego na wszystkich jego poziomach. Właściwe organizowanie przestrzeni pozwala na jej uporządkowanie oraz zachowanie walorów kompozycyjno-estetycznych. Zakres pojęcia ładu przestrzennego jest bardzo szeroki, dlatego jego ocena może być rozpatrywana w różnych odniesieniach. Celem artykułu jest zbadanie ładu przestrzennego wsi Józefosław na podstawie ustalenia charakterystyki jej zagospodarowania przestrzennego i zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przeanalizowanie ich wpływu na poziom życia mieszkańców. W warstwie metodycznej artykuł bazuje na przeglądzie metod oceny ładu przestrzennego i w szczególności dotyczy charakterystyki rodzajów zabudowy mieszkaniowej występującej w badanej miejscowości, przestudiowania zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz analizy układów komunikacyjnych. Autorka stara się zbadać, w jakim stopniu ład przestrzenny może wpłynąć na jakość życia mieszkańców Józefosławia.

Słowa kluczowe: ład przestrzenny, jakość życia, planowanie przestrzenne

 

TRWAŁY ZARZĄD JAKO FORMA WŁADANIA  NIERUCHOMOŚCIAMI PUBLICZNYMI NA PRZYKŁADZIE MIASTA KRAKOWA

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(3)2017 Trembecka

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.461

Anna Trembecka
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Streszczenie
Jedną z prawnych form władania nieruchomościami publicznymi przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (poza dzierżawą, najmem i użyczeniem) jest trwały zarząd. Prawo to umożliwia tym jednostkom realizację zadań statutowych. Celem badań była analiza roli i znaczenia trwałego zarządu w procesie gospodarowania nieruchomościami miasta Krakowa oraz wpływów do budżetu z tego tytułu na tle innych dochodów miasta.
Zakres prac badawczych obejmował strukturę i powierzchnię gruntów oddanych w trwały zarząd, wysokość opłat rocznych oraz praktyczne problemy związane z ustanawianiem tej formy prawnej. Dokonano także analizy porównawczej trwałego zarządu z innymi formami dysponowania nieruchomościami publicznymi przez jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej.

Słowa kluczowe: nieruchomości publiczne, opłaty, zarząd