Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(4)2018

PRZEOBRAŻENIA KRAJOBRAZU KĘPY MIESZCZAŃSKIEJ WE WROCŁAWIU – SZANSE I ZAGROŻENIA

Plik do pobrania:Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(4)2018 Gubanski-J_i-in

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.2609

Janusz Gubański, Jacek Burdziński, Renata Gubańska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Streszczenie
Kępa Mieszczańska to jedna z większych wysp odrzańskich we Wrocławiu. Obecnie na jej terenie trwa planowy proces przekształcania obszarów poprzemysłowych i powojskowych na przestrzenie ogólnodostępne, głównie o funkcji mieszkaniowej. Intensywna urbanizacja stref dotąd niedostępnych, bogatych w siedliska przyrodnicze oraz o ukształtowanej przez dziesięciolecia linii brzegowej charakterystycznej dla krajobrazu naturalnego, powodować może istotne zagrożenia dla wyspy jako wyizolowanej przestrzeni przyrodniczej położonej w samym centrum miasta. Równocześnie jednak udostępnienie tej przestrzeni mieszkańcom jest ważne dla kreacji wizerunku miasta z uwagi na ukazanie ukrytego dotąd jej potencjału estetycznego.
W artykule przedstawiono problematykę systematycznej ekspansji wielkomiejskiej zabudowy mieszkaniowej na obszarze wyspy, co wiąże się z procesem powolnej integracji wyizolowanego formalnie i funkcjonalnie obszaru Kępy Mieszczańskiej z miejską przestrzenią publiczną Wrocławia.

Słowa kluczowe: estetyka, krajobraz kulturowy, metamorfoza, integracja, rewitalizacja, struktura przestrzenna

 

WERYFIKACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW NA PRZYKŁADZIE MIASTA KATOWICE

Plik do pobrania:Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(4)2018 03_Guzek-W_i-in

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.2611

Weronika Guzek, Agnieszka Bieda, Jarosław Bydłosz
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Streszczenie
Ewidencja gruntów i budynków jest rejestrem, który w sposób istotny wpływa na funkcjonowanie państwa. Jednym z jej fundamentów są dane ewidencyjne wprowadzane na podstawie dokumentów źródłowych. Celem artykułu jest przedstawienie problemu niepoprawności tych danych oraz rodzajów występujących błędów. Omówiono sposób przeprowadzania weryfikacji oraz uzyskane wyniki. W pracy zwrócono uwagę na istotność wykorzystywanej technologii, zdobytego doświadczenia i znajomości przepisów zarówno obowiązujących, jak i już nieobowiązujących. Analizę wykonano na podstawie weryfikacji przeprowadzonych w latach 2015 i 2016 w bazie danych ewidencyjnych miasta Katowice.

Słowa kluczowe: kataster, błędy, dane ewidencyjne, dokumenty źródłowe, weryfikacja danych

 

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PROCESY DEPOPULACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH POLSKI PÓŁNOCNEJ

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(4)2018 Gwiazdzinska-Goraj-M

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.2612

Marta Gwiaździńska-Goraj
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie
Zmiany liczby ludności są zjawiskiem normalnym spowodowanym wieloma czynnikami wynikającymi z przeszłości historycznej, uwarunkowań przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych, a także z położenia geograficznego. Gdy zróżnicowanie przestrzenne rozmieszczenia ludności jest jednak zbyt duże, może doprowadzić do niekorzystnych konsekwencji w rozwoju danego obszaru.
Opracowanie ma na celu wyznaczenie gmin wiejskich o charakterze depopulacyjnym na terenie Polski północnej, określenie przyczyn ich powstania oraz konsekwencji w aspekcie demograficznym. Procesy zmian rozkładu przestrzennego ludności wiejskiej wprawdzie charakteryzują się pewną trwałością, jednak niekorzystna sytuacja społeczno-ekonomiczna może dodatkowo przyczynić się do pogłębienia procesów depopulacyjnych. Za obszar badawczy przyjęto gminy wiejskie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego..

 

PUBLICZNOPRAWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKU TZW. UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWEJ WYNIKAJĄCEJ Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ OPARTEJ NA PRODUKCJI TRZODY CHLEWNEJ W FERMACH WIELKOTOWAROWYCH

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(4)2018 Hejbudzki-M

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.2615

Michał Hejbudzki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie
Ujemnym skutkiem zachodzących w rolnictwie procesów komercjalizacji i intensyfikacji produkcji rolnej jest stopniowa degradacja środowiska oraz konflikty społeczne. Szczególnie destrukcyjny wpływ w tym zakresie odnotowywany jest w związku z działalnością tzw. agrokoncernów przybierających postać ferm, w których dochodzi do koncentracji dużej liczby zwierząt.
W opracowaniu opisano jeden z prawnych aspektów dotyczących funkcjonowania ferm postrzeganych jako czynnik odorogenny dla powietrza. Rozważania ograniczono do ferm trzody chlewnej,
co wynika z faktu, że rynek wieprzowiny należy do istotnych w Polsce branżowych rynków rolnych.
Celem artykułu stała się analiza obowiązujących de lege lata w polskim systemie normatywnym instrumentów publicznoprawnych służących do przeciwdziałania zjawisku tzw. uciążliwości odorowej wynikającej z działalności rolniczej opartej na produkcji zwierząt w fermach wielkotowarowych.
Przeprowadzone rozważania doprowadziły do wniosku, że polskie regulacje, podobnie jak przepisy UE, nie wprowadziły odpowiedniej normy dotyczącej ochrony powietrza przed zapachami, lecz tylko przed określonymi substancjami w powietrzu. Obecnie istnieją tylko przepisy, które wywierają wpływ na zmniejszenie uciążliwości zapachowych, ale czynią to niejako przy okazji i w niepełnym zakresie. Brak przepisów odnoszących się do zapachów sprawia, że nie mogą być one badane w procesie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację fermy trzody chlewnej. Okoliczność wytwarzania przez takie fermy nieprzyjemnych zapachów nie może sama w sobie stanowić o formalnych rozstrzygnięciach administracyjno-prawnych. W szczególności nie jest możliwe wydanie skutecznej prawnie decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację fermy trzody chlewnej ze względu na brak uregulowań prawnych w zakresie odorów i metod ich oceny.
Brak regulacji prawnych określających procedurę dokonywania miarodajnych analiz rozprzestrzeniania się emisji odorów uniemożliwia dokonanie prawidłowej i właściwej oceny oddziaływania takich przedsięwzięć na środowisko, w tym na zdrowie ludzi. Mimo to wykładnia stosowana przez sądy administracyjne pozwala przyjąć, że także odorowy aspekt powinien być brany pod rozwagę przy wydawaniu takich decyzji. Jako że istniejące instrumenty prawne wprowadzają bardzo ograniczoną i niezadowalającą ochronę prawną mieszkańców rejonów, w których funkcjonują takie fermy, niezbędne okazuje się sięganie do konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju, ogólnych zasad prawa środowiska, a nawet do ustaleń WHO i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Świadczy to o ujawnieniu się w judykaturze wyraźnego nurtu, w którym dostrzegane są nie tylko prawa osób do życia w wolności od uciążliwości zapachowych, ale także, w ślad za nimi, konieczność ich ochrony metodami prawnymi.
Z wymienionych względów zagadnienie uciążliwości zapachowych wymaga wprowadzenia kompleksowego i systemowego rozwiązania. Dlatego należy uznać, że podjęcie próby normatywnej regulacji tego obszaru życia społeczno-gospodarczego, polegającej na wypracowaniu klarownych i precyzyjnych zasad dotyczących standardów zapachowych i metod oceny zapachowej jakości powietrza jest możliwe, zasadne i pożądane.

Słowa kluczowe:uciążliwości zapachowe, problematyka odorowa, działalność agrokoncernów, fermy wielkotowarowe, produkcja trzody chlewnej, ochrona środowiska

 

WYBRANE ASPEKTY PRAWNE, TECHNICZNE I EKONOMICZNE KATASTRU 3D W POLSCE

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(4)2018 Mika-M_Jurkiewicz-M

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.2616

Monika Mika, Magdalena Jurkiewicz
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Streszczenie
Problematyka katastru 3D stanowi istotny element rozważań wielu komisji krajowych i zagranicznych pracujących nad wizją przyszłych systemów katastralnych. Dotyczy ona interesów szerokiej grupy użytkowników systemów informacyjnych. Wymaga więc konsultacji specjalistów z wielu branży, takich jak: prawo, geodezja, architektura, budownictwo, planowanie przestrzenne i inne.
Rolę katastru nieruchomości w Polsce pełni Ewidencja gruntów i budynków (EGiB). Podstawowymi obiektami katastralnymi są działki, budynki oraz lokale będące samodzielnymi nieruchomościami. Informacja graficzna i opisowa dotycząca obiektów rejestrowanych we współczesnym katastrze posiada wyłącznie cechy 2D. W dążeniu do utworzenia trójwymiarowego katastru powinna być uzupełniona o elementy rozpatrywane w przestrzeni 3D.
W artykule rozpatrzono wybrane aspekty prawne, techniczne i ekonomiczne w kontekście realnych możliwości wprowadzenia katastru 3D w Polsce.

Słowa kluczowe: kataster 3D, obiekty katastralne, prawo

 

MACIERZ WAG PRZESTRZENNYCH SĄSIEDZTWA W ALGORYTMIE GRUPOWANIA OBSZARÓW O ZEWNĘTRZNEJ SZACHOWNICY GRUNTÓW

Plik do pobrania:Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(4)2018 Oleniacz-G

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.2617

Grzegorz Oleniacz
Politechnika Rzeszowska

Streszczenie
Artykuł zawiera opis modyfikacji metodyki wyznaczania obszarów koncentracji zewnętrznej szachownicy gruntów. Zmiany dotyczą wagowania cech odnoszących się do występowania zewnętrznej szachownicy gruntów i charakteryzujących wzajemne oddziaływanie poszczególnych par wsi na rozpatrywanym obszarze. Dotychczasowe podejście, w pewnych specyficznych przypadkach, powodowało niepożądany efekt większego wagowania cech dla par wsi niebędących sąsiadami niż dla bezpośrednich sąsiadów tych samych wsi. Przedstawiono wyniki uzyskane z zastosowaniem dwóch wariantów macierzy wag przestrzennych sąsiedztwa konstruowanych w oparciu o kryterium wspólnej granicy, które usprawniają metodę zaprezentowaną pierwotnie w 2017 r.

Słowa kluczowe: rozdrobnienie gruntów, różniczanie zamiejscowi, analiza skupień, diagram Czekanowskiego

 

PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM POWODZI W GMINIE MIEJSKO-WIEJSKIEJ LEWIN BRZESKI

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(4)2018 Piepiora-Z_Jaskiewicz-M

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.2618

Zbigniew Piepiora, Mateusz Jaśkiewicz
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Streszczenie
W artykule odpowiedziano twierdząco na pytanie badawcze „Czy przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w gminie miejsko-wiejskiej Lewin Brzeski jest skuteczne z uwzględnieniem dostępnych sił i środków”. Zweryfikowano także pozytywnie hipotezę „Zapobieganie negatywnym konsekwencjom klęsk żywiołowych na obszarze gminy miejsko-wiejskiej Lewin Brzeski jest skuteczne z uwzględnieniem dostępnych sił i środków”. Zakres przestrzenny analizy dotyczył gminy miejsko-wiejskiej Lewin Brzeski. Zakres czasowy analizy obejmował lata 2010–2016. Do metod badawczych należały analiza literatury i dokumentacji organizacyjnej, inwentaryzacja i wywiad w terenie, studia przypadków oraz metoda kartograficzna.
W wyniku przeprowadzonej analizy można wyciągnąć następujące wnioski: „Plan zarządzania kryzysowego gminy Lewin Brzeski” i „Plan operacyjny ochrony przed powodzią” stwarzają warunki do skutecznego przeciwdziałania skutkom powodzi. Władze gminy Lewin Brzeski skutecznie wykorzystują planowanie przestrzenne do ograniczania skutków powodzi na badanym obszarze. Od października 2010 do października 2014 r. na analizowanym terenie prowadzono inwestycję pn. „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysa Kłodzka”. Miała na celu poprawę skuteczności ochrony przeciwpowodziowej w gminie Lewin Brzeski. Zdaniem autorów jej uzupełnieniem mogłoby być np. wykorzystanie stawów pożwirowych do odprowadzania zbyt dużej ilości wody przepływającej w Nysie Kłodzkiej.

Słowa kluczowe: gmina, Lewin Brzeski, powódź, planowanie przestrzenne, zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpowodziowa, przeciwdziałanie, skutki

 

EKOREWITALIZACJA INNOWACYJNYM SPOSOBEM ZAGOSPODARAOWANIA PRZESTRZENI

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(4)2018 Rogatka-K_i-in

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.2619

Krzysztof Rogatka, Magdalena Dolińska, Tomasz Starczewski, Jadwiga Biegańska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Streszczenie
Rewitalizacja jest aktualnie jednym z podstawowych procesów zmieniających fizjonomię i funkcjonowanie miast. Jeżeli w procesie tym dominującym elementem poddawanym przemianom jest środowisko przyrodnicze, to mówi się o ekorewitalizacji.
Celem artykułu jest analiza i ocena potencjalnych działań z zakresu ekorewitalizacji terenów zieleni wokół Zespołu Staromiejskiego w Toruniu. Wnioskowanie przeprowadzono w oparciu o wyniki badań dotyczące percepcji terenów zieleni wokół Zespołu Staromiejskiego oraz opinie respondentów związane z oczekiwaniami na temat przyszłego zagospodarowania i charakteru analizowanego obszaru w kontekście ekorewitalizacji.

Słowa kluczowe: miasto, planowanie przestrzenne, zieleń miejska, ekorewitalizacja, percepcja, partycypacja