Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(2)2018

KSZTAŁTOWANIE INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W KONTEKŚCIE REALIZACJI ZASAD POLITYKI SPÓJNOŚCI UE NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Plik do pobrania:  Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(2)2018 Bieganska

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.344

Jadwiga Biegańska1, Michał Kwiatkowski1, Ewelina Rejs2
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu1, Biuro Toruńskiego Centrum Miasta2

Streszczenie
Celem artykułu jest określenie znaczenia realizacji zasad polityki spójności UE dla kształtowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. Badanie przeprowadzono w oparciu o dane dotyczące zakończonej perspektywy finansowej 2007–2013 i pochodzące z oficjalnych stron internetowych Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego. Do analizy włączono ogół inwestycji w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną finansowanych z funduszy unijnych. Z zebranej bazy danych obejmującej 6117 wniosków realizowanych w ramach polityki spójności w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007–2013 przeanalizowano 227 wniosków związanych z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. W artykule wykazano, że fundusze unijne w istotny sposób przyczyniają się do kształtowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, poprawiając m.in. jakość życia mieszkańców.

Słowa kluczowe: Polska, polityka spójności, fundusze unijne, infrastruktura sportowo-rekreacyjna, jakość życia.

 

ZNACZENIE PŁCI I WIEKU W PROCESIE DECYZYJNYM NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(2)2018 Brzezicka

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.345

Justyna Brzezicka, Radosław Wiśniewski  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie
W artykule przedstawiono pozaekonomiczne podstawy podejmowania decyzji na rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem roli płci i wieku stron zawierających transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości.W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano odpowiedzi na pytania: jakie znaczenie w trakcie aktu zawierania transakcji kupna-sprzedaży na rynku nieruchomości ma fakt, że strony transakcji są tej samej czy różnej płci oraz w jakim są wieku. Stwierdzono, że osoby, które są dla siebie nawzajem atrakcyjne pod względem wieku i płci, będą prowadzić negocjacje oraz proces inwestycyjny w inny sposób niż wtedy gdyby nie miały miejsca podobne preferencje. Przedmiotem badań były nieruchomości gruntowe zabudowane domami jednorodzinnymi. Badanie przeprowadzono za pomocą formularza ankiety ograniczonego czasem udzielenia odpowiedzi przez ankietowanego na kolejne pytania. Wyniki określono na podstawie procentowych udziałów odpowiedzi w celu ustalenia ścieżek preferencji dotyczących „preferowanego typu właściciela”.

Słowa kluczowe: płeć, wiek, efekt płci, rynek nieruchomości.

 

WPŁYW WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ URBANISTYCZNYCH NA DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENNĄ TERENÓW ZIELENI – PRZYKŁAD WROCŁAWSKIEGO OŁBINA

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(2)2018 Chrobak

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.346

Katarzyna Chrobak, Piotr Kryczka
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Politechnika Wrocławska

Streszczenie
Wysoki napór inwestycyjny charakteryzujący kształtowanie współczesnych, intensywnie zagospodarowanych zespołów mieszkaniowych, jak i niskie zainteresowanie rewitalizacją starszych osiedli, w szczególności w aspekcie społecznym, doprowadziły do sytuacji, w której silnie zurbanizowane dzielnice miast nie wytwarzają miejsc spotkań inspirujących lokalną społeczność.

Artykuł zawiera przegląd problemów występujących w miastach, związanych z uwarunkowaniami przyrodniczymi oraz ich społecznymi efektami. W opracowaniu scharakteryzowano współczesne idee urbanistyczne, których implementacja wiąże się z pozytywnym gospodarowaniem środowiskiem. W rezultacie, uwzględniając kwerendę terenową i analizy geoprzestrzenne GIS, skomponowano wytyczne do implementacji rozwiązań urbanistycznych opartych na wprowadzaniu zieleni w przestrzeń osiedla (m.in. pocket garden, parklet, zieleń wertykalna czy water square). Na podstawie waloryzacji wrocławskiego Ołbina zaproponowano wdrożenie rozwiązań poprawiających dostępność przestrzenną do terenów zieleni. We wnioskach podkreślono istotę budowania miejsc ważnych dla lokalnej społeczności, które powinny być zagospodarowywane efektywnie w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: network analysis, struktura GRID, parklet, pocket garden, zieleń wertykalna, mała retencja.

 

KORUPCJA JAKO ELEMENT OCENY SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH W POLSCE

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(2)2018 Milaszewicz

Danuta Miłaszewicz
Uniwersytet Szczeciński

Streszczenie
W artykule przedstawiono teoretyczne rozważania na temat korupcji oraz próbę jej oceny na poziomie polskich regionów NUTS 2. Wykorzystano ustalone przez Instytut Jakości Rządu Uniwersytetu w Göteborgu wybrane wskaźnik charakteryzujące jakość sprawowania władzy w regionach Europy (Quality of Goverment) i na ich podstawie oceniono stopnień korupcji w polskich województwach w 2010 i 2013 r. W celu przeprowadzenia analizy porównawczej regionów zastosowano statystyczne miary położenia i rozproszenia pozwalające określić stopień postrzeganej korupcji w każdym z województw i jego zróżnicowanie.

Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na znaczne zróżnicowanie postrzegania zjawiska korupcji w polskich regionach, a największy w procesie dostarczania ich mieszkańcom publicznej opieki zdrowotnej.

Słowa kluczowe: korupcja, dobra publiczne, jakość sprawowanej władzy, województwa.

 

ANTROPOGENICZNE UWARUNKOWANIA POWODZI BŁYSKAWICZNYCH W GMINIE MIEJSKO-WIEJSKIEJ OLSZYNA

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(2)2018 Piepiora

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.349

Zbigniew Piepiora, Paweł Stadnicki
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Streszczenie
Powodzie błyskawiczne nawiedzały gminę miejsko-wiejską Olszyna wyjątkowo często. Ostatnie miały miejsce w latach 2010, 2012, 2013 i 2016. Powódź błyskawiczną definiuje się jako szybki przepływ wysokiej wody spowodowany długotrwałym i intensywnym opadem deszczu lub innymi czynnikami, np. awarią urządzeń hydrotechnicznych. Celem artykułu jest ustalenie czynników wpływających na występowanie powodzi błyskawicznych na obszarze Olszyny. W tym celu przeprowadzono analizę literatury i dokumentacji organizacyjnej, wykonano badania terenowe – ankietowe – z mieszkańcami i pracownikami Urzędu Miejskiego w Olszynie oraz wywiad z burmistrzem. W wyniku badań ustalono, iż powstawanie powodzi w Olszynie jest ściśle związane z czynnikami meteorologicznymi i geografią terenu. Dodatkową przyczyną jest działalność ludzi i ich zaniedbania.

Słowa kluczowe: gmina, Olszyna, powódź, powódź błyskawiczna, uwarunkowania antropogeniczne, ochrona przeciwpowodziowa.

 

DYSKUSJA NAD NOWYMI ZASADAMI PROGRAMOWANIA I ZADAŃ PRAC URZĄDZENIOWOROLNYCH W POLSCE

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(2)2018 Pijanowski

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.350

Jacek M. Pijanowski, Jarosław Taszakowski, Edyta Sobaś
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie wyników dwóch prac badawczo-wdrożeniowych przeprowadzonych w województwie małopolskim na przykładzie rozwiązań prawnych i metod stosowanych w Republice Federalnej Niemiec. Oba projekty obejmujące współpracę polsko-niemiecką dotyczyły zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich (ZROW) i miały na celu ocenę czy zastosowana metodyka może przyczynić się do poprawy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Pierwszy projekt zrealizowano z instytucjami partnerskimi z Turyngii w sołectwach Nieciecza i Czyżów (gmina Żabno, powiat tarnowski) w latach 2011–2012. Dotyczył zaleceń mających na celu usprawnienie funkcjonowania administracji odpowiedzialnej za rozwój obszarów wiejskich w skali regionu i ich oceny.

Drugi projekt wykonano w latach 2014–2015 w sołectwie Strzelce Wielkie (gmina Szczurowa, powiat brzeski) z pomocą instytucji partnerskich i ekspertów z Bawarii. Projekt ten poszerzał badania przeprowadzone w gminie Żabno i przede wszystkim skupiono w nim uwagę na udziale społeczności lokalnej w nowym, zintegrowanym podejściu do planowania rozwoju obszarów wiejskich. W wyniku badań wypracowano wytyczne dotyczące nowych zadań odnośnie do prac urządzeniowo-rolnych w Polsce idących w parze z przemianami społeczno-gospodarczymi zachodzących na obszarach wiejskich.

Słowa kluczowe: zintegrowany rozwój obszarów wiejskich (ZROW), prace urządzenioworolne, ochrona krajobrazu, odnowa wsi, scalenie gruntów, partycypacja społeczna.

 

OCENA POTENCJAŁU ROZWOJU FUNKCJI TURYSTYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM METODY TAKSONOMICZNEJ – STUDIUM WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(2)2018 Szarek-Iwaniuk

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.351

Patrycja Szarek-Iwaniuk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie
Możliwości rozwoju turystyki na określonym obszarze są kształtowane przez wiele czynników o charakterze naturalnym i antropogenicznym. Na istniejący potencjał turystyczny województwa warmińsko-mazurskiego znaczny wpływ wywiera urozmaicona rzeźba terenu, czyste środowisko, wysoka lesistość i jeziorność. W pracy dokonano analizy i oceny potencjału rozwoju funkcji turystycznej województwa warmińsko-mazurskiego, wykorzystując metodę taksonomii wrocławskiej umożliwiającą wielowymiarową analizę porównawczą. Wydzielono sześć grup typologicznych skupiających powiaty o podobnych uwarunkowaniach rozwoju turystyki. Przeanalizowano również cztery podstawowe wskaźniki służące do pomiaru funkcji turystycznej: Baretje`a-Deferta, Schneidera, Deferta oraz Charvata, które zestawiono z wynikami dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz Polski. Do obszarów o największych możliwościach rozwoju funkcji turystycznej należą powiaty mrągowski i giżycki, a także ostródzki. Obszary o najniższym potencjale obejmują powiaty położone w zachodniej i południowej części województwa (nowomiejski, nidzicki, działdowski) oraz powiaty położone przy granicy województwa warmińsko-mazurskiego z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

Słowa kluczowe: funkcja turystyczna, taksonomia wrocławska, rozwój regionalny, wskaźniki rozwoju turystycznego, regionalizacja.

 

PROBLEMATYKA ROSZCZEŃ O ZWROT NAKŁADÓW NA NIERUCHOMOŚĆ

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(2)2018 Zalewska

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.353

Katarzyna Zalewska
Uniwersytet w Białymstoku

Streszczenie
Problematyka roszczeń o zwrot nakładów na nieruchomość jest bardzo istotna z punktu widzenia osób, które ponoszą nakłady na nieruchomości niebędące ich własnością. Możliwość zwrotu nakładów bądź ich wartości została uzależniona od tego, do jakiej grupy zostały one zakwalifikowane. W orzecznictwie i doktrynie powszechnie przyjmuje się, że zasadne jest dochodzenie nakładów koniecznych, a czasem i użytecznych. Z kolei to, co zostało poczynione na nakłady zbytkowne nie będzie podlegało zwrotowi. Na tej płaszczyźnie powstaje problem kwalifikacji poszczególnych nakładów do podanych wcześniej grup. Wątpliwości są tym większe, że nie ma jednoznacznej definicji każdego z nakładów, a ich ocena pozostawiona jest sądowi zajmującemu się daną sprawą. Sprawia to trudności w odzyskaniu nakładów albo ich równowartości. Dochodzenie zwrotu nakładów uzależnione jest ponadto również od tego, czy osoba, na której nieruchomość były czynione nakłady, zgadzała się na to czy też nie wyrażała zgody na takie działanie.

Słowa kluczowe: nakłady, nieruchomość, bezpodstawne wzbogacenie, roszczenie.