Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(3)2018

ZRÓŻNICOWANIE SZATY ROŚLINNEJ KĘPY KIKOLSKIEJ I SFORMUŁOWANIE WSKAZAŃ NA POTRZEBY KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU EKOLOGICZNEGO REGIONU

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(3)2018 Fornal-Pieniak

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.521

Beata Fornal-Pieniak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Streszczenie
Szata roślinna jest jednym z komponentów krajobrazu i pełni ważną rolę w systemie ekologicznym danego regionu. Najcenniejszymi zbiorowiskami roślinnym są zbiorowiska leśne, wodne, bagienne i szuwarowe, które wykształcają się bez ingerencji człowieka. W dzisiejszych czasach wpływ działalności człowieka jest zauważalny w środowisku przyrodniczym, dlatego ważne jest rozpoznanie walorów roślinności rzeczywistej, w celu zachowania wartościowych ekosystemów o charakterze naturalnym i półnaturalnym. Jest to możliwe dzięki opracowaniu właściwych wskazań dotyczących kształtowania krajobrazu ze szczególnym zwróceniem uwagi na ostoje przyrodnicze. W artykule przedstawiono zróżnicowanie szaty roślinnej Kępy Kikolskiej, a także opracowano wskazania do kształtowania systemu ekologicznego tego obszaru. Na terenie opracowania rozpoznano zbiorowiska leśne i nieleśne, tj. murawy, łąki, roślinność wodną i przywodną oraz synantropijną. Zinwentaryzowano również grupy zadrzewień, oraz istniejące oczka wodne z roślinnością wodną i szuwarową. Priorytetowymi zbiorowiskami na tym obszarze są siedliska Natura 2000, np. łęg jesionowo-olszowy. Wyróżniono ostoje przyrodnicze, a także trzy typy korytarzy ekologicznych, tj. leśny, wodny i mieszany (wodno-leśny). Kolejny etap badań obejmował sformułowanie wytycznych do kształtowania systemu ekologicznego tego regionu w celu zachowania istniejących wartości szaty roślinnej.

Słowa kluczowe: szata roślinna, system ekologiczny, ostoje przyrodnicze

 

DŁUGOFALOWE DZIAŁANIA WŁADZ GMINY WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY NA PRZYKŁADZIE GMINY DOBRA

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(3)2018 Kondratowicz-Pozorska

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.522

Jolanta Kondratowicz-Pozorska
Politechnika Koszalińska

Streszczenie
Celem artykułu było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy władze gminy Dobra przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawy życia mieszkańców tego regionu. Przeprowadzono analizę i ocenę działań podejmowanych przez ostatnie 20 lat przez władze gminy Dobra Szczecińska w woj. zachodniopomorskim w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców w sferze ekologicznej, społecznej, gospodarczej, mieszkaniowej i zagospodarowania przestrzennego. Dokonano krytycznej analizy literatury i przestudiowano zarówno dokumenty z Urzędu Gminy, jak i dane z ogólnodostępnych opracowań umieszczanych na stronach internetowych. Poddano także konstruktywnej krytyce plany działań władz gminnych przewidziane na najbliższe lata.

Słowa kluczowe: rozwój społeczno-gospodarczy, władze gminy, działania, strategie

 

PLACE OF THE CONTEMPORARY COMMERCE IN THE SPATIAL STRUCTURE OF SMALL TOWNS AROUND WROCŁAW

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(3)2018 Masztalski, Szumilas

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.523

Robert Masztalski, Agnieszka Szumilas
Wrocław University of Science and Technology

Abstract
The transformation of the Polish economy in the nineties led to the development of the services sector, often forced by missing alternatives. Along with the development of the capitalist system in Poland the contemporary commercial facilities were appearing. They appeared in the big towns in the early 90s, and in small ones 10 years later. Authors define the place of contemporary commercial buildings in the spatial structure of small towns. Downtown as well as residential and suburban locations are taken into account. The subject to the analysis were 22 towns with population from 4 to 20 thousand inhabitants. Based on statistical data and the different types of locations it proved possible to  etermine trends that accompanied the development of new forms of trade in small Polish towns over the period of 10 years.

Keyword: contemporary commerce, spatial structure, town, transformation

 

WYKORZYSTANIE DANYCH FOTOGRAMETRYCZNYCH DO TWORZENIA ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU SCALENIA GRUNTÓW

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(3)2018 Pijanowski

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.524

Jacek M. Pijanowski, Izabela Piech, Barbara Posiak
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Streszczenie
Prace urządzenioworolne, w tym proces scalenia gruntów, umożliwiają kompleksowy rozwój obszarów wiejskich. Są to jednak skomplikowane, pracochłonne i czasochłonne zabiegi. Aby właściwie zaplanować zadania mające na celu dostosowanie struktury przestrzennej obszaru do potrzeb jego zrównoważonego rozwoju należy dokładnie zbadać teren opracowania. Duży potencjał w tym zakresie posiadają produkty fotogrametryczne i wykonane na ich podstawie opracowania.
Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania danych fotogrametrycznych na potrzeby prac urządzenioworolnych. Studium przypadku obejmuje przeprowadzenie analiz dla miejscowości Chodów z wykorzystaniem chmur punktów i ortofotomapy cyfrowej pozyskanych w ramach projektu ISOK.
Rezultatem jest mapa wynikowa przedstawiająca kompleksowe analizy dotyczące charakteru terenu. W pracy zwrócono uwagę na występowanie i lokalizację potencjalnych obszarów problemowych. W artykule pokazano szybki sposób  przeprowadzenia analiz, które mają nieocenioną wartość w tworzeniu założeń do projektu scalenia gruntów z wykorzystaniem darmowego oprogramowania.

Słowa kluczowe: założenia do projektu scalenia gruntów, dane fotogrametryczne, lotniczy skaning laserowy

 

PERSPEKTYWA ROZWOJU SIECI MIAST CITTASLOW W REGIONIE WARMII I MAZUR NA PRZYKŁADZIE MORĄGA 

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(3)2018 Szczepanska

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.525

Agnieszka Szczepańska, Katarzyna Pietrzyk
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Streszczenie
Ideą stowarzyszenia Cittaslow jest promowanie kultury tzw. dobrego stylu życia.  Organizacja zrzesza małe ośrodki miejskie z całego świata, w tym z Polski, z których większość położonych jest na Warmii i Mazurach. W regionie tym można dostrzec wiele potencjalnych kandydatur na kolejnych członków stowarzyszenia. Przykładem jest miasto Morąg, dla którego przeprowadzono studium przypadku. Podjęto w nim próbę oceny potencjału miasta w kontekście spełnienia zasad certyfikacji.

Słowa kluczowe: Cittaslow, małe miasta, jakość życia

 

KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI PRZESTRZENNEJ U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(3)2018 Wronkowski

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.526

Adam Wronkowski
Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie
Celem artykułu jest ukazanie roli rozwoju świadomości przestrzennej u dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie przeprowadzonych badań podczas realizacji projektu naukowo-edukacyjnego „Poznańska Akademia Przestrzeni – percepcja otoczenia i jego wpływ na nasze życie” wiosną i latem 2017 r. W pracy wykorzystano dwie metody badawcze: swobodne wywiady ukierunkowane oraz badania ankietowe. Artykuł podzielono na dwie zasadnicze części. Poprzedza je wstęp, w którym omówiono motywy podjęcia tematu, a także przybliżono metodologię badań. Pierwszą część stanowi rozdział teoretyczny, który ma za zadanie wyjaśnić czytelnikowi kluczowe pojęcia i rozważania na temat charakterystyki dziecka w wieku przedszkolnym oraz percepcji przestrzeni. Druga część zawiera prezentację wyników badań dotyczących istoty edukacji przestrzennej dzieci w wieku przedszkolnym w opinii respondentów.

Słowa kluczowe: dzieci w wieku przedszkolnym, percepcja przestrzeni, edukacja przestrzenna.

 

SPÓJNOŚĆ I ZWARTOŚĆ STRUKTURY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA I JEJ ZNACZENIE DLA JAKOŚCI ŻYCIA UŻYTKOWNIKÓW MIASTA

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(3)2018 Zakrzewska-Poltorak

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.527

Alicja Zakrzewska-Półtorak, Agata Pluta
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Streszczenie
Celem artykułu jest omówienie i ocena znaczenia spójności i zwartości struktury miejskiej dla rozwoju miasta oraz wskazanie związanych z tym działań, które mogą wpływać pozytywnie na jakość życia mieszkańców i innych użytkowników miasta, na przykładzie Wrocławia. W artykule zastosowano metodę opisową, proste metody statystyczne oraz studium przypadku. Wrocław w niewielkim stopniu posiada zwartą strukturę funkcjonalno-przestrzenną. Tymczasem może ona przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców i innych użytkowników miasta. W nowych dokumentach strategicznych, tj. projekcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” oraz projekcie „Strategii Wrocław 2030” dużą wagę przywiązuje się do spójności i zwartości miasta. Szczególnie ważnymi działaniami są: przestrzeganie zasady dopełnienia urbanistycznego, wzmacnianie roli przestrzeni publicznych lub kreowanie tętniących życiem przestrzeni publicznych, dbanie o wielofunkcyjność centrum miasta, ożywienie i zapewnienie większej samowystarczalności osiedlom położonym poza centrum, a także utrzymanie odrębności poszczególnych dzielnic i jednostek urbanistycznych z jednoczesnym wzmacnianiem powiązań funkcjonalnych między nimi.

Słowa kluczowe: miasto zwarte, polityka przestrzenna, struktura funkcjonalno-przestrzenna, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju, mieszkańcy

 

ROLA SPÓŁDZIELCZOŚCI W ROZWOJU REGIONALNYM

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17(3)2018 Zimnoch

DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.528

Krystyna Zimnoch
Politechnika Białostocka

Streszczenie
Ruch spółdzielczy zrodził się w okresie narastających nierówności społeczno-ekonomicznych kapitalizmu przemysłowego. Od tego czasu spółdzielcy, łącząc swoje zasoby i demokratycznie zarządzając nimi, akumulują oszczędności, kapitał ludzki i społeczny. Działają w skali lokalnej miasta, gminy czy regionu. Wykorzystują zasoby wewnętrzne wskazywane współcześnie przez teorie rozwoju regionalnego jako jego podstawa. Celem artykułu jest podkreślenie roli, którą pełni spółdzielczość w rozwoju regionalnym na przykładzie akumulacji kapitału. Do zobrazowania akumulacji kapitału wykorzystano wskaźnik nakładów inwestycyjnych na jednego pracującego. Do jego obliczenia użyto danych o nakładach inwestycyjnych i liczbie pracujących w spółdzielniach z Roczników Statystycznych GUS z lat 2007–2015. Znaczenie przedsiębiorstw spółdzielczych w rozwoju lokalnym wykazano także poprzez analizę danych z raportów międzynarodowych organizacji spółdzielczych. Badanie dostarcza następujących wniosków: z jednej strony odnotowujemy spadającą liczbę spółdzielni, zmniejszanie się zatrudnienia w tym sektorze i spadek nakładów inwestycyjnych, z drugiej zaś strony mamy regiony, w których spółdzielnie należą do największych przedsiębiorstw i są stabilnymi pracodawcami.

Słowa kluczowe: spółdzielnie, rozwój regionalny, zasoby wewnętrzne, akumulacja kapitału